LUGDUNUM BATAVORUM 117 x) A. Blanchet en E. Dieudonné, Manuel de numismatique fran- ?aise I (Paris, 1912), biz. 223 en 198. 2) Aristoteles, Historia Animalium IX, 24 (Ed. Berolinensis 617 b 19). Hesychius, Lexicon (ed. Schmidt) geeft 2.VX10S xohotov eïöoG. Dra. E. Nuyens was zoo vriendelijk, mijn aandacht op deze Hesy- chius-plaats te vestigen, terwijl haar broeder Dr. F. Nuyens de welwillendheid had, mij met zijn kennis van Aristoteles te verplichten. (6de eeuw n. Chr.) Lugdunum Clavatum en in middel- eeuwsche oorkonden Lugdunum heet, als bewijs voor het voortleven van een traditie, welke den naam Lugdunum met het begrip raaf verbond 3). Desondanks is er twijfel geuit, of de vertaling van het woord lougos met raaf wel juist zou zijn. In de Indo-Germaansche talen is behalve het twijfelachtige Bretonsche ,,lug” slechts één woord te vinden (Grieksch fajxo? 2), dat onder meer de be- teekenis van een soort kauw of kraai heeft en met lougos in verband kan worden gebracht. Twijfel aan de waar heid van het stichtingsverhaal bij den pseudo-Plutarchus behoeft echter naar onze meening geen reden te zijn, om aan te nemen, dat ook Kleitophon’s gelijkstelling van lougos met raaf onjuist zou zijn. Dottin heeft het woord dan ook met de aangegeven beteekenis opgenomen in de door hem uitgegeven lijst van Gallische woorden. Tegenover de opvatting van hen, die den naam Lug dunum met de raaf in verband hebben gebracht, staat de meening van anderen, die in het eerste gedeelte van dien naam den naam van een godheid hebben gezien. Holder nam in zijn Alt-Celtischer Sprachschatz op: ,,Lugu-s”, lersch ,,Lug, Lugh”, Welsch „Lleu” en ver meldde, dat deze een Keltische heros was. Volgens Rhys was hij een zonnegod, volgens d’Arbois de Jubainville dezelfde als de Gallische Mercurius of Hermes. Er is namelijk overeenkomst geconstateerd in de beschrijving, die Caesar van den Gallischen Mercurius geeft als uit-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 137