LUGDUNUM BATAVORUM 119 1) J. Rhys, Hibbert Lectures on the origin and growth of religion (1888), biz. 425. 2) Heric, Vita sancti Germani (Acta Sanctorum Juli 31, biz. 229 e.v.; 241 e.v.), aangehaald door Longnon, t.a.p., biz. 27. 3) Longnon, t.a.p. te vestigen op een sage, waarin de Kymrische (Welsch) Lieu, dien hij gelijkstelde met Lug, zich als schoenmaker voordoet i) Zoowel te Lugdunum (Lyon) als in Engeland en Ier land werd jaarlijks op 1 Augustus een feest gehouden, hetwelk, evenals alle oude feesten, een godsdienstigen grondslag moet hebben gehad. In Ierland heette het Lugnasad. Nog in 1806 werd het daar gevierd. In Enge land (Wales) bleef een dergelijk feest voortleven onder den naam Gwyl Awst. Het feest te Lyon vierde men nog in den tijd van Cassius Dio. Er is dus wel reden, om aan verband tusschen het eerste gedeelte van den ouden naam van Lyon en den lerschen Lug te denken. De vereering van Lugoves bij de Kelten van het vasteland kan als documentair vastgesteld wor den beschouwd. Dat er echter in Gallië een god Lug. Lugus of Lugos vereerd zou zijn, wordt niettemin door velen in twijfel getrokken, en waar dit al niet het geval is, heerscht er verschil van gevoelen over den aard van dien god. Een andere afleiding van den naam Lugdunum is die van den 9de-eeuwschen monnik Hericus, volgens wien Lugdunum mons lucidus zou zijn, wat in het Neder- landsch met den naam Lichtenberg vertaald zou kunnen worden 2). In een te Weenen bewaard klein Gallisch glossarium, insgelijks uit de 9de eeuw, wordt Lugdunum daarentegen vertaald met desideratus mons, d.w.z. berg, waartegen men reikhalzend opziet 3). Uit de dichtregelen, door Nero's tijdgenoot Seneca aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 139