LUGDUNUM BATAVORUM 121 -1) Le geste de la prière funeraire en Grèce et en Étrurie (Revue de l’histoire des religions CXIV, 1936), blz. 149-150; over lijkspelen als oorsprong van godenspelen zie L. Matten, Leichenspiel und Toten kuit (Mitt. des deutschen archaolog. Instituts, Römische Abteilung XXXVIII/IX, Rom, 1923-24, blz. 300-340). 2) Loth, t.a.p., blz. 218; cf. P. W. Joyce, A social history of Ancient Ireland II (London, 1903), blz. 439. wege tusschen Navan en Kells. Er werden atletiek wedstrijden en wedrennen gehouden in den trant van de Grieksche Olympische spelen, die volgens een stoutmoe dige gissing van Picard T) uit een vermenging van de Moeder Aarde-vereering (Demeter) met het gebruik, om bij de graven van aanzienlijke dooden lijkspelen te hou den, zijn ontstaan. De wedstrijden te Teltown, door lieden van beiderlei kunne uit heel Ierland en zelfs uit Schotland bezocht, gingen gepaard met eetpartijen en drinkgelagen, doch een van de voornaamste bijzonderheden van het feest was, dat er huwelijken werden gesloten. De „Heuvel van den bruidskoop” en een opening in den grond, ge naamd het „Huwelijkshol”, herinneren heden ten dage daar nog aan. Niet onmogelijk bestaat er, en dan in om- gekeerden zin, verband tusschen deze huwelijksmarkt en de duiding van het Lugnasad, dat volgens de commen tators „spelen of reünie van Lug”, doch eigenlijk „ver bond’’ of iets dergelijks beteekent, als huwelijk van Lug. Nadat Lug koning van Ierland was geworden, zou hij in de vlakte bij Teltown zijn huwelijk met het koninkrijk door een groot feestmaal hebben gevierd. De resten van dien maaltijd zouden een heuvel gevormd hebben, thans den „Heuvel van het banket” of de „Resten van het banket” geheeten 2). Uit de jaarlijksche herdenking van dit symbolische huwelijk zal wellicht de bewuste huwe lijksmarkt zijn ontstaan. Behalve bij Teltown werden er op den eersten Augustus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 141