LUGDUNUM BATAVORUM 122 Loth, t.a.p., biz. 218; Th. J. Westropp, The earthworks, tra ditions, and the gods of South-Eastern Co. Limerick (Proceedings of the Royal Irish Academy XXXIV, section C., 1917-'19, biz. 141-142). 2) Zie H. W. Parke, A history of the Delphic Oracle (Oxford, 1939), biz. 6-17, 126-127; V. Ehrenberg, Die Rechtsidee im friihen Griechentum (Leipzig, 1921), biz. 46 en Lucianus, Anacharsis 9, aangehaald door R. Harris, The ascent of Olympus (Manchester, 1917), biz. 39. in Ierland nog twee andere feesten gehouden ter eere van de beide vrouwen van Lug, Büa en Nas, twee zusters, die ongeveer gelijktijdig gestorven heetten te zijn. Het eerste feest werd gehouden te Cnogba, tegenwoordig Knowth bij Drogheda, waar blijkens den naam ook een aardheuvel (cnog tumulus) was. Het tweede te Nas, tegenwoordig Naas, zou door Lug zelf zijn ingesteld. Volgens de lersche glossatoren beteekende nas „voorteeken, voorspelling, lot” en zouden de bewoners van Leinster te Naas het lot, d.w.z. het orakel, geraadpleegd hebben. Naas wordt ook als Lis Logha vermeld, hetgeen aardomwalling, d.i. fort van Lug beteekent 1). Waarschijnlijk vonden er te Naas, zooals nu nog bij alle lersche volksfeesten, waarop spelen, volksdansen en het zingen van volksliederen elkaar af wisselen, insgelijks spelen plaats. Men zou deze in zekeren zin kunnen vergelijken met de Pythische spelen, gehou den te Delphi op de helling van den Parnassus, waar bij den heuvel van de aardgodin Gaia het beroemde, van Gaia overgenomen orakel van Apollo was. Laatstge noemde spelen bestonden oorspronkelijk in een zang- concours, waaraan later ook gymnastische spelen ver bonden werden. De overwinnaar in de athletiekwedstrij- den kreeg eenige appels uit den tuin bij den tempel van Apollo 2). Uit het geschenk van de appels is af te leiden, dat het feest werd gevierd in den tijd van den appeloogst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 142