LUGDUNUM BATAVORUM 123 L 7?. A. S. Macalister, Temair Breg: a study of the remains and traditions of Tara (Proc. R. Irish Academy 1917-19)biz. 378. 2) Loth, t.a.p., biz. 221. Bij de feestelijkheden te Teltown, die een week duurden (volgens een andere opgave begonnen zij veertien dagen vóór en duurden zij tot veertien dagen na den eersten Augustus)speelden blijkbaar ook de beide vrouwen van Lug een rol. Dit blijkt uit een passage in den Leinster- cyclus, waarin gesproken wordt van de door Lug inge stelde bedevaart van Teltown naar het praehistorische kerkhof Brug na Bóinne, bekend om zijn talrijke Brons- tijd-grafheuvels, ten einde daar de twee vrouwen van Lug te beweenen. Men heeft in deze plechtigheid over eenkomst gezien met de feesten ter eere van Adonis en van den Phrygischen god Attis, wier cultus met dien van twee vrouwelijke godheden, waaronder de Moeder Aarde, verbonden was i). Naar het te Teltown gehouden feest droeg de eerste dag van de maand Augustus den naam Lugnasad. Een andere naam daarvoor was Brón-Trogin. Brón-Trogin beteekent „rouw van Trogan” en door de glossatoren wordt dit uitgelegd, dat Trogan dan treurt onder den last van haar vruchten. Trogan is de naam van de aarde, die in het lersch verschillende namen droeg. Trogan is waarschijnlijk een andere benaming voor de bij het feest van den Isten Augustus betrokken aardgodin Tailltiu 2). De eerste Augustus was bij de Ieren het begin van den herfst. Gelijk bij de heidensche bewoners van Scandinavië de herfst geen afzonderlijk jaargetijde was -zij verdeelden het jaar in twee helften, winter en zomer zoo was dit ook bij de oude bewoners van Ierland het geval. De herfst werd zoodoende door hen als een onderdeel van een jaargetijde opgevat. Het oud-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 143