LUGDUNUM BATAVORUM 124 x) Zie F. Rühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit (Berlin, 1897), biz. 40-41Joyce, t.a.p., biz. 388-390. 2) Joyce, Social history I, biz. 69; Macalister, t.a.p., biz. 305. 3) R. A. S. Macalister, Ancient Ireland: a study in the lessons of archaeology and history (London, 1935), biz. 57, 82. Noorsche jaar begon met den winter. In Denemarken en Noorwegen viel de eerste winterdag op 14 October, ter wijl de zomer met den 14den April begon. Bij de Ieren duurde de zomer van 1 Mei tot 1 November en de winter van 1 November tot 1 Mei. De eerste November heette bij hen Samain, hetgeen „einde van den zomer” betee- kent, en was tevens het begin van het jaar 1Bovendien was het de dag van het feest te Tara, gelegen in hetzelfde oud-Iersche district als Teltown, doch ten Z. van de Boyne. Dit feest zou volgens de vroege Christelijke geschiedschrijvers van Ierland tegen het einde van de achtste eeuw v. Chr. door koning Eochu bijgenaamd Ollom Fodla (den Wijze van Fodla), een koning van het volk der „kinderen van Mil”, zijn ingesteld 2). In het voorhistorische Ierland hebben zich in met tusschenpoozen op elkaar volgende golven verschillende van overzee gekomen volksstammen nedergezet: de laat ste van deze invasiegolven bracht er het in de kronieken en de heldensagen met „kinderen van Mil” aangeduide volk, waarin de lersche archaeoloog Macalister in zijn recent boek „Ancient Ireland” de mannen van deljzertijd- beschaving ziet. Zij zouden vooraf zijn gegaan door de Tuatha Dé Danann, het „volk van den god van (de Moe der Aarde) Dana”, waartoe ook de held Lug zou hebben behoord. Macalister acht het „volk van den god van Dana” identiek met het volk van de bronzen zwaarden, dat Ierland omstreeks 1000 v. Chr. onderwierp, en houdt hen voor de brengers van de Keltische taal in Ierland 3) Het voornaamste monument in het heiligdom te Tara,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 144