LUGDUNUM BATAVORUM 127 U G. Poisson, Les Aryens (Paris, 1934), biz. 187-190 en de aldaar aangehaalde schrijvers; S. Pelloutier, Histoire des Celtes II (Paris, 1771), biz. 248 vermeldt het herfstjaarbegin der Bajuvarii. Cf. Nilsson, Prim, time-reckoning (1920), biz. 95. Over de recente vondst van een bronzen zwaard van „Keltischen” vorm in ons land, zie C. W. Vollgraff en A. Roes, Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Lobith (Mededeelingen der Ned. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks V, 6, Amsterdam, 1942), blz. 1-15. was. Wanneer wij elders in Europa naar parallellen zoe ken, vinden wij een dergelijk jaarbegin, afgezien van Engeland, bij mijn weten alleen bij de Bajuvarii, de in de 5de of 6de eeuw n. Chr. opduikende voorvaderen van de tegenwoordige Beieren, en een hiermee nagenoeg over eenkomstig nieuwjaar in Griekenland. De Bajuvarii zijn belangrijk, in de eerste plaats, omdat hun woongebied ons brengt nabij de bakermat van de Hallstatt- of eerste IJzertijd-Kelten, en in de tweede plaats, omdat daar ook het stamland ligt van het tumulusvolk met de bronzen zwaarden, door Poisson en anderen als de Proto- of Oerkelten beschouwd i), die wij ter onderscheiding van de latere Kelten liever Bronstijd-Kelten zouden willen noemen. Het bestek van deze studie laat ons helaas niet toe, op deze kwestie en het daarmede samenhangende probleem der Keltische expansie over West-Europa ver der in te gaan. Voor het doel, dat wij nastreven, hebben wij trouwens meer aan een vergelijking met Griekenland, omdat wij betreffende het Grieksche jaarbegin over uit voeriger gegevens beschikken. De Atheners en de bewoners van Delos, Delphi en Epidauros begonnen het jaar met de maand Hekatom- baion (te Delphi Apellaios en in Epidauros Azosios ge naamd), correspondeerende met het tijdperk van onge veer half Juli tot half Augustus van onze tijdrekening. In Argos, Thessalië (Halos), Macedonië en op Rhodos

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 147