HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 8 weggehaald, 1400 goud- een groot kunstenaar binnen den Haagschen horizon. Het wordt aangenomen, dat hij misschien reeds eerder, maar in elk geval van 1422 tot 1424 aan het hof in Den Haag heeft gewerkt. Die vroegere relatie was er een met Willem VI: in de beroemde Heures de Turin, in welke men de hand der Van Eijcks, in elk geval hun invloed ziet, komt een bladzijde voor, waar wij dezen graaf zien, begroet door zijn dochter aan de kust van Walcheren. Six heeft eens de meening verkondigd, dat deze graaf ook de besteller van het Lam Gods-altaar in Gent zou zijn geweest. Ik geloof niet, dat hij daarvoor instemming gekregen heeft en ik wil het ingewikkelde geval verder voorbij gaan. Met vrou Jacop was trouwens de reeks der landsheeren, die nog in Den Haag woonden, gesloten. De Bourgondiërs kwamen er, maar hun kunstbezit hebben zij elders be waard. Het waren nu de stadhouders, die de voornaam- sten waren; een tijdlang was het Karei, de latere hertog, maar meestal was het een lid uit een aanzienlijk Hol- landsch geslacht: Egmonden en Wassenaars, bijvoorbeeld. Van enkele hunner uit de 2de helft der 15de eeuw als graaf Jan van Egmond (afb. 1en Johan van Wassenaar kennen wij portretten; ook van heeren van Naaldwijk. Dat hun huizen eenige kunstwerken bevatten, mogen wij wel aannemen, en als in de zestiende eeuw Maarten van Rossum Den Haag plundert en brandschat, dan vinden soldaten zooveel van „alderhande scat”, dat zij slechts „namen van 'tbest ende lieten het ander lechghen”; wat uit het groote huis der Van Wassenaars was werd weder teruggeven tegen betaling van guldens; het was, meldt de kroniekschrijver, wel twee maal zooveel waard, maar ook het eerste bedrag zou er zeker op wijzen, dat de inboedel tal van kostbare kunst werken bevatte. Maar dan is ook voor de kunstwaardeering in het alge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 15