LUGDUNUM BATAVORUM 133 x) E. Bickel, Die politische und religiose Bedeutung des Provin- zialoberpriesters im römischen Westen (Bonner JahrbiicherCXXXIII, Bonn, 1928), biz. 11. 2) Te Rome werd 1 Aug. pas in 8 v. Chr. keizerl. feestdag. 3) Voor Augustus als algemeenen titel van goden, b.v. Neptunus Augustus, Juno Augusta, Dii Augusti, zie A. Forcellini, Totius Lati- nitatis Lexicon I (Prati, 1858-’59), biz. 491. zeer in zijn beteekenis als gids der reizigers van den handel dan wel in wat Caesar van alle kunsten” omschreef. Ten tijde Mercurius te Rome een groote cultuur- een in te voeren Romeinsche godheid met een reeds voorhanden zijnden inheemschen volksgod, gebruik is gemaakt Men kan zelfs nog een stapje verder gaan en zich afvragen, of bij het kiezen van een datum voor de inwijding, die tevens het tijdstip bepaalde van het jaarlijks terugkeerend feest, niet het oogmerk heeft voor gezeten, dezen met dien van een algemeen Gallisch feest te doen samenvallen 2 Wegens het feit, dat Mercurius, door Caesar den hoog- sten god der Galliërs genoemd, in Gallo-Romeinsche in scripties den bijnaam Augustus draagt 3), heeft men aangenomen, dat de met Augustus gelijkgestelde godheid niemand anders dan Mercurius kon zijn. Ware dit juist, dan had Mercurius en niet Augustus bijnaam moeten zijn. Bovendien is het de vraag, of 1 Augustus wel een feest dag van den Gallischen Mercurius was. Bij de Romeinen was hij het voor hun Mercurius zeker niet. Dat ook bij de Galliërs de eerste Augustus niet aan Mercurius was gewijd, laat zich om te beginnen hieruit gissen, dat het feest van den Gallischen Mercurius vermoedelijk in een ander jaargetijde viel. De gronden, waarop de Romeinen den hoogsten Gal lischen god met hun Mercurius vereenzelvigden, lagen zeker niet zoo en beschermer met „uitvinder van Caesar was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 153