I LUGDUNUM BATAVORUM 135 Zie Raingeard, t.a.p., biz. 454 e.v. 2) Over den Keltischen god met het rad, zie thans P. Lambrechts, Contributions a l'étude des divinités celtiques (Werken uitgeg. door de Facult. van de Wijsbegeerte en Letteren der Rijksuniversiteit van Gent 93e afl., Brugge, 1942), blz. 64-79. 3) Volgens Lambrechts, t.a.p., blz. 76 en 95 vereenigde de Galli sche god met het rad Taranis in zich de eigenschappen van Juppiter en Apollo. Voor het rad in verband met den cultus van Apollo zie H. Gaidoz, Études de mythologie gauloise I (Paris, 1886), blz. 47-48. 4) Zie Koch, t.a.p., blz. 53 en 106 e.v. noemde maanden alle in den winter vielen t) maar niet bij een feest, dat midden in den zomer plaats vond, een feest, naar alle waarschijnlijkheid gewijd aan den Gal- lischen zonnegod. In de spaarzame gegevens, die wij over den Gallischen godsdienst bezitten, wordt niet met zooveel woorden van een zonnegod gerept. Wel komen op altaarsteenen zonne- raderen voor, soms vergezeld van inscripties, waarin de Romeinsche godennaam Juppiter wordt vermeld 2Hier mede is, zooals van zelf spreekt, nog niet gezegd, dat Jup piter de eenige Interpretatie Romana van den Gallischen zonnegod was 3). In de Gallo-Romeinsche inscripties worden de inheemsche góden soms met dezen, soms met genen Romeinschen god gelijkgesteld. Volgens Caesar droeg de Gallische Juppiter het karakter van een alge- meenen hemelgod, niet een uitsluitend solair karakter. Op het zonnegod-karakter van den Romeinschen Jup piter is onlangs nog weer eens de aandacht gevestigd 4) maar dit helpt ons niet voor het onderhavige probleem. Wil men het in zijn kern benaderen, dan dient ook hier weer van het feest op den eersten Augustus te worden uitgegaan. Indien het door de Romeinen ingestelde feest te Lyon werkelijk zijn voorlooper in een Gallischen feestdag had,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 155