LUGDUNUM BATAVORUM 141 J) O. Keller, Die antike Tierwelt II (Leipzig, 1913), biz. 102-103. Blijkens het IJslandsche Landnama-Bok gebruikten de Vikings raven om hun op zee den weg te wijzen. Hetzelfde gebruik vindt men in de oud-Indische literatuur vermeld. 2) Te Megara, waar Apollo de voornaamste godheid was, heette Apollo persoonlijk den stichter dier stad bij den bouw van de muren te hebben geholpen. Soortgelijke legenden zijn bekend uit Byzantium en Troje. Zie S. Solders, Der ursprüngliche Apollon (Archiv für Religionswissenschaft XXXII, 1935), blz. 152-153. 3) De mir. ausc. 86, aangehaald in S. Reinach, Cultes, mythes et religions I (Paris, 1905), blz. 76; cf. Renel, t.a.p., blz. 309-310. bekend verondersteld mag worden, is de raaf het zinne beeld van Apollo, speciaal in zijn functie als trekgod en stichter van steden en kolonies i). Gelijk Apollo bij de stichting van Kyrene, de hoofdstad van Cyrenaïca in Noord-Afrika, aan de Grieksche kolonisten in de gestalte van een raaf verscheen, een overblijfsel uit den tijd, dat de Grieken net als de Galliërs hun góden in dieren gedaante vereerden mogen wij dus in het verschijnen van de raven bij de stichting van Lugdunum een teeken van Apollo’s aanwezigheid vermoeden, dat de sage nog eens onderstreept door de vermelding der aanwezigheid van den mythischen koning Atepomaros 2). Uit een aan Aristoteles toegedicht geschrift weten wij, dat de raaf aan de Galliërs het geneesmiddel tegen pijlengift zou hebben geleerd 3). Wat kan dit anders beteekenen dan dat wij hier den door Caesar beschreven Gallischen Apollo voor ons hebben, den oorspronkelijk ravengestalte bezittenden licht- en heilgod, den god, naar wien Lug dunum inderdaad Ravenberg kan zijn genoemd? De uitspraak van Seneca omtrent den heuvel van Fourvière, die altijd door de opgaande zon wordt gekust, krijgt door het bovenstaande een nieuwe beteekenis. In de Noorsche Skaldenpoëzie vinden wij immers de raaf,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 161