LUGDUNUM BATAVORUM 143 2 volgens de taalgeleerden een meervoudsvorm van Lugos, voorkomt, schijnen dit te bevestigen. Wij hoeven daartoe slechts te wijzen op het voorkomen van een wijsteen aan de Martes, een meervoudsvorm van Mars, blijkbaar ge vormd naar analogie met het welbekende licht- en heil brengende Dioscurenpaar, dat in Italië evenals in Grie kenland naar één hunner veelal Castores werd ge noemd 1)Daarenboven is er te Ampilly-les-Bordes (dep. Cöte-d’Or) nabij een menhir, genaamd Pierre-qui-Corne, een reliefsteen gevonden, waarop een god met jeugdige trekken staat afgebeeld, blijkens het onderschrift Bemi- lucius geheeten, aan wiens voeten een raaf zit. Aangezien de c in Gallische inscripties vaak voor g staat, ware hier aan Lugus te denken 2), waarbij ,,Bemi” vermoedelijk de beteekenis van stralenschietende” heeft. De stralen schietende Apollo (straal is een oud Ned. woord voor pijl) is ons uit Griekenland genoegzaam bekend 3). x) O. Hirschfeld, Beitrage zur Geschichte der Narbonensischen Provinz (Westdeutsche Zeitschrift VIII, Trier, 1889), blz. 137; M. Albert, Le culte de Castor et Pollux en Italië (Paris, 1883), blz. 20. 2) Zie G. Drioux, Cultes indigenes des Lingons (Paris-Langres, 1934), blz. 85. R. Serrure, Bulletin mensuel de numismatique et ar chéologie II (1882-83), blz. 72-73 geeft verschillende voorbeelden van de verwarring van g en c in de Gallische epigrafie. Voor Lugius als mogelijke variant van Lugus vgl. de hierboven op blz. 117, n. 2 vermelde Grieksche namen van de kauw. Drioux en Holder nemen aan, dat Bemi-lugus bedoeld zou zijn. 3) Roscher’s Lexikon der Griechischen und Römischen Mytho logie, brengt „bemi” met lersch béimm slag in verband en oppert de mogelijkheid van verwantschap met den bliksemgod Lucetius, in welk geval het oud-Iersch béimm wellicht ook bliksemslag betee- kende. In het oud-Engelsch bestaat een woord béam, dat ondermeer lichtstraal beteekende, waarvan het nieuw-Engelsche werkwoord to beam stralen schieten gekomen is. Stralen schieten was het eer bied- en ontzagwekkende kenmerk van den lichtgod, levenwekkende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 163