LUGDUNUM BATAVORUM 149 DE KAART VAN GALLIË VAN PTOLEMAEUS. delta en in België voorkomt. In Lugdunum, gelegen op het eiland der Bataven, zag hij een oud centrum van vereering van dien licht god. In een in 1922 gehouden lezing heeft Holwerda de mogelijkheid geopperd, dat dit Lugdunum een aan den zonnegod gewijde hoogte zou zijn. Zie Revue des études anciennes XXV, blz. 253-254. 1) Het oudste en stellig belangrijkste handschrift van Ptolemaeus' „Leidraad” is de codex Urbinas graecus 82, berustende in de biblio theek van het Vaticaan, waarvan de tekst met de bijbehoorende 27 kaarten tien jaar geleden in fotografische reproductie is uitgegeven door den onvermoeiden Ptolemaeus-vorscher, Prof. Joseph Fischer SJ. uit Feldkirch. Over deze uitgave zie Kenning, de groote Pto- lemaeus-publicatie der Vaticana (Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 2de serie XLIX, 1932, blz. 151-169). Behalve de Urbinas zijn nog verschillende Grieksche handschriften met kaarten bewaard gebleven, zooals de Codex Constantinopolitanus Seragliensis graecus 57 en andere. Voor ons onderzoek kan worden volstaan met den codex Urbinas. Deze codex, welke op zijn laatst dagteekent uit het begin van de 13de eeuw, gaat terug op een Egyptische papyrusrol, die volgens Mgr. dr. G. Mercati, den besten Een tot nu toe weinig gebruikte, doch zeker niet geheel te verwaarloozen bron voor het bepalen van de plaats van Lugdunum Batavorum is de kaart van Gallië, voorko mende in het vermaarde cartografische werk van den Alexandrijnschen geleerde Claudius Ptolemaeus, wiens leven valt tusschen de jaren 90 en 168 n. Chr. Dit werk draagt tot titel rewyQatpixr] ‘Yptjyrjaig of „Leidraad voor het beschrijven der aarde”, d.w.z. voor het in kaart brengen van de aarde en haar diverse onderdeden :1). Bij de vaststelling van de juiste ligging van Lugdunum Batavorum zal er dus, op grond van de resultaten van het voorgaande onderzoek, rekening mede te houden zijn, dat het waarschijnlijk in de nabijheid van een heuvel en een centrum van eeredienst lag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 170