LUGDUNUM BATAVORUM 150 kenner van Grieksche handschriften in Italië, vervaardigd moet zijn in de eerste eeuwen n. Chr., uiterlijk in de zesde of zevende eeuw. Ptolemaeus heeft daarin de geheele toenmalige bewoonde wereld, voor zoover hem die bekend was, in kaart ge bracht en ondermeer ook Gallië. Het gedeelte van de kaart van Gallië, dat voor ons onderzoek van belang is, vindt men weergegeven aan den voet van een schetskaartje van Nederland en de Belgische kust (zie fig. 2), zóó, dat het punt, hetwelk bij Ptolemaeus kaap Itium heet, samenvalt met kaap Griz Nez, alwaar de kustlijn, gelijk ook op de kaart van Ptolemaeus staat aangegeven, een hoek van bijna 90° maakt. Op het hier afgebeelde stuk van de kaart komen voor de Tabula Scheldede Mosa Maasen de Rhenus (Rijn), de laatste met drie armen in zee stroomende, een westelijken (de tegenwoordige Oude Rijn), een middel- sten (vermoedelijk de Vecht) en een oostelijken arm (vermoedelijk de IJsel). Wat ons terstond treft, is, dat Ptolemaeus het kustgedeelte, waar bovengenoemde rivie ren uitmonden, nagenoeg geheel voqrstelt door een lijn, loopende van West naar Oost. Ten gevolge hiervan richten de genoemde rivieren zich op de kaart in vrijwel noordelijke richting naar zee. In het kustgedeelte tusschen de Maas en den weste lijken Rijnarm is de plaats Lugdunum (Aovyóöovvov) in den tekst van het werk aangeduid als Aovyóöetvov Bmaufov (Bmavtov) geteekend; voorts vindt men er nog, maar meer naar het binnenland, Batavodurum, de oude Bataafsche nederzetting in de buurt van Nijmegen, op aan gegeven. Uit de graadverdeelingen aan de randen van de kaart en uit de bij de kaart behoorende tabellen in het tweede boek van den „Leidraad” kunnen de geografische lengten en breedten van de verschillende riviermonden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 171