B B B B LUGDUNUM BATAVORUM 153 geografische coördi- naasten bij uit de afstandsopgaven in de afstandswijzers berekende 1 Ptolemaeus teekent Lugdunum op dezelfde breedte als den westelijken Rijnmond, doch 15 minuten westelijk daarvan. Blijkens het achtste boek van den „Leidraad”, hetwelk een soort commentaar op de bijgevoegde land kaarten bevat, verhoudt de lengte van de middelste parallel op de kaart van Gallië zich tot die van den meridiaan als 2 tot 3 2). Daar Ptolemaeus in zijn „Lei draad” de lengte van één graad van den middagcirkel op 500 stadiën stelt 3) en op zijn kaarten alle parallellen even lang zijn geteekend 4), bedraagt dus de lengte van één lengtegraad op de kaart van Gallië 2/3 X 500 333 stadiën. Berthelot heeft overtuigend aangetoond, dat Ptolemaeus niet met Olympische stadiën van 185 m, maar met Egyptische stadiën van 157,5 m rekende 5). De II, 1, 2. VIII, 1, 6. I, 7, 1; 10, 1; 11, 2; VII, 5, 12. Op de kaarten is een rechtlijnig net van naten aangegeven. Dit coördinatenstelsel is zóó geconstrueerd, dat de middelste parallel van iedere kaart in zijn werkelijke verhouding tot den meridiaan is weergegeven, terwijl in afwijking van de werkelijk heid alle parallellen even lang geteekend zijn (zgn. cilinderprojectie). Vgl. Fischer, t.a.p., blz. 131. 5) A. Berthelot, Sur l'unité de longueur employé dans les premières mesures de la circonférence terrestre (Comptes-rendus de 1’Académie des sciences CXCIV, 1932, blz. 1323-1325). Vroeger nam men alge meen aan, dat Ptolemaeus met Olympische stadiën rekende. Zie o.a. O. Cuntz, Die Geographie des Ptolemaeus (1923), blz. 111. Onlangs nog heeft F. Kroon, Onze kust bij Ptolemaeus (T.A.G. 2de serie LIX, 1942, afl. 2) uitvoerig aangetoond, dat Ptolemaeus’ graadmeting van graden uitging, kleiner dan onze lengtegraden. Het door hem langs empirischen weg verkregen herleidingscoëfficiënt is indirect een bevestiging van hetgeen Ptolemaeus zelf omtrent de wijze van samenstelling van zijn kaarten mededeelt en Berthelot's ontdekking,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 175