LUGDUNUM BATAVORUM 156 U Ravennatis Anonymi cosmographia IV, 24. De nieuwste editie is die van Schnetz, Itineraria Romana II (Leipzig, 1940). van hier verschillende wegen naar den Rijn liepen, maar welke was de op de Peutingerkaart aangegevene? Een andere vraag is, of de op de kaart aangegeven afstanden in milia passuum of Romeinsche mijlen 1 M.P. 1,48 km) dan wel in Gallische Leugen (1 Leuga M.P. 2,22 km) zijn uitgedrukt. Dat de eenheden, waarin de afstanden op de Peutingerkaart zijn weerge geven, niet steeds M.P. zijn, is op de kaart zelve te lezen. Bij Lugdunum (Lyon), de hoofdstad van Gallië, staat vermeld, dat van daar af in Leugen wordt gerekend. De afstand Noviomago-Lugduno bedraagt langs de noordelijke route in totaal 74 eenheden. Omgerekend in M.P. zou deze afstand 109,52 km bedragen. Zet men dien afstand uit langs den kortst denkbaren weg, die van Noviomagus in noordwestelijke richting naar den Rijn voert, dan komt men tot Alphen aan den Rijn. Dit strookt echter niet met de voorstelling, die de Peutingerkaart van de plaats van Lugdunum geeft. Genoemde kaart maakt allerminst aanspraak op topografische nauwkeu righeid, maar zelfs de meest primitieve cartograaf zou een op dat punt aan den Rijn gelegen oord niet op de plaats van Lugdunum hebben geteekend. Gelijk wij reeds uit de kaart van Ptolemaeus afleidden, kan Lugdunum niet aan den Rijn hebben gelegen. Het wordt door den anonymen geograaf van Ravenna, die in de 7de eeuw n. Chr. een wereldbeschrijving samenstelde, ook niet ver meld in zijn opgave van aan den Rijn gelegen plaatsen 1) Dat Lugdunum te Alphen lag, mag dus uitgesloten worden geacht. Derhalve kunnen de eenheden op dit gedeelte van de Peutingerkaart geen M.P. zijn. Men heeft dan ook in den laatsten tijd vrij algemeen aangenomen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 178