LUGDUNUM BATAVORUM 157 WEGGEDEELTEN 16 16 M.P. Lugduno-Albanianis. Albanianis-Carvone (H)Arenatio-Burginatio. Novesiae-(Colonia) Agrip pina Aantal eenheden op de Peutingerkaart 10 43 6 Afstanden in het Itinerarium Antonini 10 M,P. 48 M.P. 6 M.P. Blijkens dit staatje zou de afstand tusschen Lugdunum en Albanianae volgens het Itinerarium 10 M.P. hebben bedragen, d.i. eenzelfde aantal eenheden, als de Peutin gerkaart vermeldt. Men heeft uit deze overeenstemming wel afgeleid, dat de afstand LugdunoAlbanianis ook op de Peutingerkaart in M.P. zou zijn uitgedrukt. Ten dat het Leugen waren, maar kwam hierdoor in strijd met een andere bron, het Itinerarium Antonini t). Deze Ro- meinsche afstandswijzer uit het einde van de 3de of begin van de 4de eeuw n. Chr. vermeldt een route langs den Rijn van Lugdunum tot Argentoratum, het tegenwoordige Straatsburg. De onderlinge afstanden van de aan deze route gelegen stations zijn, zooals er uitdrukkelijk bij ver meld staat, in M.P. uitgedrukt. Helaas worden aan ge noemde route niet alle stations van de Peutingerkaart opgesomd, terwijl omgekeerd het Itinerarium stations noemt, die niet op de Peutingerkaart voorkomen. Er zijn niettemin weggedeelten te vinden, die op die kaart en in het Itinerarium hetzelfde begin- en eindpunt hebben. 1) Over deze kaart zie Miller, Itineraria, blz. LIV e.v., O. Cttniz, Itineraria Romana I (Leipzig, 1929) en in het bijzonder W. Kubit- schek, Eine römische Strassenkarte (Jahreshefte des österreichischen Archaologischen Instituts in Wien V, 1902, blz. 20-96).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 180