LUGDUNUM BATAVORUM 162 Het gevolg van de door den samensteller T) van het Itinerarium Antonini begane vergissing was, dat, waar zijn wegen samenvallen met die van de Peutingerkaart, door hem foutieve afstanden worden vermeld. Alleen daar, waar zijn opgaven nieuwe wegen of weggedeelten betreffen, die niet op de Peutingerkaart voorkomen, stem men de door hem opgegeven afstanden, voor zooveel dit kan worden nagegaan, met de werkelijke overeen 2)Met Noviomagus tot Forum Hadriani de afstand van dit laatste station tot Lugdunum is helaas niet ingevuld 83 X 2,22 km 184,26 km hebben bedragen. Zet men dezen afstand uit langs de Maas, zooals die rivier oudtijds heeft geloopen, dan zou Forum Hadriani ver in zee liggen. Over de verwarring van M.P. en Leugen bij de samenstelling van de afstandswijzers klaagde de Romeinsche schrijver Plinius (Nat. hist. Ill, 3) reeds. 1) Volgens Kubitschek, t.a.p., blz. 23 en 36, was deze een van het beheer der wegen volkomen afzijdig staand man, die zijn stof door combinaties van routes, welke van de belangrijkste plaatsen uitgingen, trachtte te verwerken. Kubitschek toont daarbij aan, dat de bronnen van het Itinerarium Antonini meer plaatsen bevatten dan in het Itinerarium zijn vermeld. Zie aldaar, blz. 45. 2) Dit wijst ook de controle uit van de ligging van Carvo(ne) ten opzichte van het eerste station op Duitsch grondgebied, het nabij Kleef gelegen Harenatium. Als Carvo (ne) bij Randwijk ligt, moet Castra Herculis, dat 13 Leugen 29 km) stroomopwaarts ligt, gezocht worden bij Doornenburg. Tusschen Castra Herculis en het volgende aan den Rijn gelegen station Harenatium geeft de Peutinger kaart geen rechtstreeksche verbinding aan, wel een met Noviomagus ter lengte van 8 Leugen 18 km), hetgeen gemeten langs de Waal, die in vroeger tijden tusschen Doornenburg en Nijmegen een meer bochtig verloop had, vrijwel overeenkomt met den werkelijken af stand. Van Noviomagus liep een weg naar Harenatium, die 10 Leugen 22 km) lang was. In totaal geeft dit 31 Leugen, terwijl volgens het Itinerarium Antonini de afstand CarvoneHarenatio slechts 22 M.P. zou hebben bedragen. Er is dus een kortere weg geweest. Hierbij is aan de mogelijkheid te denken, dat de weg van het Itinerarium van Carvo(ne) regelrecht naar Noviomagus liep en van daar dezelfde route naar Harenatium volgde als die van de Peutinger kaart. Voor het vak NoviomagoHarenatio zou de samensteller van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 185