LUGDUNUM BATAVORUM 163 PLAATSEN in Leugen in km 8 16 12 5 2 5 17,76 35,52 26,64 11,1 4,44 11.1 NAMEN VAN DE Onderlinge afstanden STATIONS a. Carvo(ne) b. Levefanum c. Fletio (Fectio) d. Laurum e. Niger Pullus f. Albanianae g. Matilo gerustheid kunnen wij nu aan de hand van de getallen van de Peutingerkaart de plaatsen van de stroomafwaarts van Carvo(ne) gelegen stations vaststellen: Op de sub c, f en g vermelde plaatsen zijn door opgra ving overblijfselen van Romeinsche sterkten blootge legd2); de sub a, b, d en e genoemde zijn bekend als bij Randwijk Bontemorgen bij Lienden bij Vechten Barwoutswaarder bij W oer- bij Zwammerdam [den Alphen bij Roomburg het Itinerarium weer dezelfde gegevens gebruikt kunnen hebben als die, waarop de Peutingerkaart berustte, en deze weer voor M.P. kun nen hebben aangezien. Van de 22 eenheden blijven er dan voor het stuk NoviomagoCarvone 12 eenheden over. Ömgerekend in M.P., geeft dit een afstand van ongeveer 18 km, welke afstand overeenkomt met den werkelijken afstand van Nijmegen naar het punt bij Randwijk tegenover Harten. x) Alle handschriften van den Ravennatis, die, zooals Kubitschek heeft aangetoond (t.a.p., blz. 88), uit dezelfde bron putte als de samensteller van de Tabula Peutingeriana, lezen voor Fletione „Fic- tione”, zie Schnetz, t.a.p., blz. 60. Mede in verband met de te Vechten gevonden inscriptie, welke den plaatsnaam Fectio vermeldt (Byvanck, Excerpta II, no. 297), bestaat er grond om aan te nemen, dat de naam Fletio op de Peutingerkaart een verschrijving is van den copiïst. 2) Over Vechten, zie Holwerda. Oudh. kaart, blz. 60 en Byvanck, Excerpta II, blz. 172-195. Over Alphen, waar bij den bouw van de nieuwe Protestantsche kerk overblijfselen van een Romeinsche vesting werden gevonden, zie H. Holtverda, Die Römer in Holland (15. Bericht der Röm. Germ. Kommission, 1923-’24, blz. 5-6). Over het gevonden castellum te Roomburg ten Oosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 187