LUGDUNUM BATAVORUM 164 vindplaatsen van Romeinsche oudheden 1Opmerking verdient, dat genoemde stations, met uitzondering van Matilo, vrijwel alle tegenover rivieraftakkingen blijken te liggen. Carvo (ne) tegenover den mond van de Harten- sche beek, Levefanum (daar de Rijn hier weleer zuide lijker liep 2tegenover den mond van de Leigraaf, eer- van Leiden, zie Oudh. Mededeelingen van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, nieuwe reeks VIII (1927), blz. 60-61. 1) Te Randwijk zijn Romeinsche munten en scherven gevon den. Zie C. J. C. Reuvens, Alphabetische naamlijst enz. (1845), blz. 68. Te Li en den worden verschillende Rom. muntvondsten en vondsten van bronswerk vermeld, zie Cat. Rijksmuseum Leiden, E III, algemeen, en E.V. 26, 38 en algemeen; Rom. scherven en gouden Majoranus, aldaar gevonden, zie Reuvens, t.a.p., blz. 48. Te Woerden zijn verschillende Rom. voorwerpen gevonden, o.a. een molensteen, zie Reuvens, t.a.p., blz. 95 en Holwerda, Oudh. kaart, blz. 60. Volgens de afstanden van de Peutingerkaart zou het desbetreffende Rom. station iets ten Westen van Woerden onder Bar- woutswaarder moeten hebben gelegen. Ongeveer "R/i km westelijk van Woerden ligt een boerderij „De Lage Woerd”, waarop Pleyte (t.a.p., afl. Batavia, blz. 9) reeds de aandacht vestigde, en niet ver van daar een andere boerderij, welke in een 15de-eeuwsche oorkonde den naam „Berchhoeff” draagt. Zie Verslagen van 's Rijks Oude Archieven XLIII 1 (1920), blz. 224, reg. 38, 39. Daar wij geneigd zijn, Laurum tegenover de monding van de Grecht te gissen, zouden wij dit station ten Oosten van De Lage Woerd willen zoeken, tenzij de mond van de Grecht oorspronkelijk meer westelijk lag, voor welke onderstelling het beloop van dit water eenig vermoeden doet rijzen. Nabij Zwammerdam ligt een terrein, genaamd „De Hooge Burch”, sedert verscheidene eeuwen bekend als vindplaats van Rom. oudheden, o.a. baksteen met stempel van de Leg(ionis) I M(inerviae). Zie P. Plemper, Oudheden van de heerlijkheid en het dorp Alphen aan den Rijn (17282), blz. 108 e.v.; Byvanck, Excerpta II, no. 331; Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Gesch. en Kunst LX (1937), blz. 71. 2) Over den ouden loop van den Rijn langs Kesteren, Aalst en Lienden, zie de kaart in J. de Geer, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht II (1861).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 188