I HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 12 t het zelfde formaat, dat hiervan een pendant is: het is thans in de verzameling van Dulwich College bij Londen. Men heeft erin een afbeelding van Constantijn willen zien, maar het heeft mijns inziens van dezen de ons uit die jaren zéér bekende trekken niet. Ik zou liever de gissing wagen, dat dit een portret is van den jongen Jacob de Gheijn (afb. 3), hetzelfde, dat deze aan zijn grooten vriend Maurits Huygens bij testament vermaakte: in deze tes tamentaire beschikking, welke dan zin krijgt, leeft de herinnering aan het gelijktijdig geschilderd zijn van het vriendenpaar. Wij zijn hiermede even van Frederik Hendriks kunst verzameling afgedwaald. Als wij er toe terugkeeren is om vast te stellen, dat deze vorstelijke collectie er een was van levende meesters. Het waren naar het in zicht, dat thans algemeen geldt, niet hoofdzakelijk de meesters, die den roem van de Nederlandsche schilder school hebben gevestigd al mogen wij niet vergeten, dat er twee stukken van Hercules Segers waren en dat Fre derik Hendrik, behalve de reeds genoemde werken van Rembrandt te bestellen, hem ook nog de thans on vindbare portretten van princes Amalia en van zich zelf heeft laten schilderen. Een paleisinrichting als die van Honselersdijk en een grootsche decoratieve opdracht als die van het Huis ten Bosch hadden de Noordelijke Nederlanden nog nooit beleefd en ook later is zulk een tewerkstellen van levende kunstenaars zelden voor gekomen. De schutters van den Amsterdamschen Klo veniersdoelen volgden voor hun groote zaal het voor beeld, en ook het nieuwe Amsterdamsche Raadhuis heeft men in deze richting grootscheeps opgezet. Men kan zoowel bij het princelijk paar als in Amsterdam aan Van Campens invloed en diens herinneringen aan Ita- liaansche voorbeelden denken. Van Campens vriend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 19