LUGDUNUM BATAVORUM 169 Langs den tegenwoordigen Rijksweg zette hij zich voorbij Den Deyl tot aan de Maaldrift voort („den Rijnwech ofte den Heerwech” als benaming voor het stuk van den Rijksweg tusschen de Houtlaan en de Rust en Vreugdlaan op een kaart van Jacob Coenraets uit 1553, zie kaartenverz. A.R. no. 2326; vgl. C. Ovetvoorde, Archieven van de (Leidsche) kloosters I, 1917, blz. 307, reg. 301 (a° 1415), en II, blz. 59, reg. 1327 (a° 1465); Rijnwech als benaming voor den Rijks weg ter hoogte van Zuidwijk in een oorkonde uit 1406, zie A.R. Aanw. 1915 XXV, 2, f. 24-24 v°). Het verdere gedeelte van den Rijksweg tot aan de Haagsche Schouw- toe vindt men niet meer als Rijnweg aangeduid, doch als Doedings- of Doeslaan (zie kaartje 239 g in oud-archief gem. Wassenaar en J. C. Ovetvoorde, Archieven van de (Leidsche) kerken II (1915), reg. 1145. Opmerkelijk is het, dat de oude zandrug ophoudt daar, waar de Rijnweg zijn naam verliest. Mogelijk houdt dit verband met de watervloeden, die ons land in de 9de eeuw teisterden en van welker catastrophale werking bij den mond van den Rijn in oude kronieken melding wordt gemaakt. Zie Johannes Gerbr. Leydensis, Chronicon Hollandiae comitum et epis- coporum Ultraiectensium V, 30 (F. Stveertius, Rerum Belgicarum annales I, 1620). Tijdens een dergelijken watervloed zou het stuk van den Rijnweg tusschen de Maaldrift en de Haagsche Schouw kunnen zijn weggeslagen. Voorts verdient het de aandacht, dat de Rijnweg tusschen de Javabrug en het kruispunt van den Wasse- naarschen weg met de laan van Clingendael van zandrug verwisselt. 3) een richtingsas Valkenburg-Oostdorp-Groot Haese- broek-Arendsdorp. Van de door deze assen bepaalde drie strooken, welke vroeger door moerassen gescheiden waren, is de eerste met duinen en bosschen bedekt geweest, gelijk thans nog met de tweede en derde het geval is. De bodem is daar echter eerder afgegraven en in cultuur gebracht. De strook van Valkenburg naar Arendsdorp kan reeds dadelijk worden uitgeschakeld, aangezien de afstand van de Ned. Herv. kerk te Alphen aan den Rijn het punt, waar de resten van het te Alphen gelegen castellum zijn gevonden naar het dorp Valkenburg, ter plaatse waar prof. Van Giffen in 1941 en '42 de duidelijke sporen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 194