LUGDUNUM BATAVORUM 171 D. P. M. Grastvinckel, Het archief van 519 (Verslagen omtrent 's Rijks Oude x) Zie H. A. Poelman en het huis Duivenvoorde, no. Archieven XLIII 1, 1920, blz. 294) voor wat betreft den oorspron- kelijken datum van die markt. Als betalingstermijn wordt hij o.a. ge noemd in een oorkonde uit 1299. Zie J. de Fremery, Oorkonden tot aanvulling van het oorkondenboek van Holland en Zeeland II (Bij dragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde 3de reeks X, 1897, blz. 66). Reeds in 1270 bij zelfden schrijver, Supplement v. d. Bergh, no. 159. 2) Zie Taupe Etoile en Le Blanc, Voorschoten, voorheen en thans (1896), blz. 39 e.v. 3) In de 16de eeuw lag hier het huis Roucoop, oudtijds geheeten het huis te Middelgeest. Zie A.R., oud-recht. archief Voorschoten A XIV, 2. f. 118-119. De afscheiding van Veur als afzonderlijke heerlijkheid dateert van 1646. Vgl. Taupe Etoile en Le Blanc, t.a.p., blz. 9. algemeene betalingstermijn in Holland gold Nochtans is hier een punt, dat nadere aandacht verdient. Zooals een blik op de kaart (zie fig. 5) ons doet zien, komt de Papeweg, die van Den Deyl naar Voorschoten loopt en aldus de verbinding vormt tusschen de eerste en de tweede duinstrook, niet in het dorp zelve uit, doch ten Zuiden daarvan tegenover de voormalige buiten plaats Bijdorp, thans het R.K. Meisjespensionaat 2). Meet men den afstand van Roomburg langs het Rijn-Schie- kanaal en de Vliet naar het begin van den Papeweg, dan blijkt hij iets kleiner te zijn dan de afstand van 3 Leugen, welke volgens de Peutingerkaart Matilo van Praetorium Agrippinae scheidt. Het terrein, waar de Papeweg op uitkomt, heette in de Middeleeuwen de Middelgeest, een naam, die ons niets anders zegt, dan dat het een stuk geestgrond was, gelegen in het midden van de heerlijk heid Voorschoten, die oudtijds ook het aangrenzende Veur (Leidschendam) omvatte 3). Op 700 m ten Westen van den Papeweg ligt in den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 196