I. LUGDUNUM BATAVORUM 174 f x) Zie Th. Mommsen, Praetorium (Hermes XXXV, 1900, biz. 437-438). 2) Men vergelijke het praetorium uxoris Seii, waarvan Modestinus, aangehaald door Forcellini, Lexicon IV (1868), biz. 840, gewaagt. 3) A.R. archief Leenk. Holl., reg. Voorne A.B. 1284-1367 (inv. no. 90), f. 18; Witte Bonte Register 1566-1571 (inv. no. 131), cap. N. Holland, f. 4. P. Merula, Placaten en ordonnancien op 't stuk van de Wildernissen (1605), biz. 49 vermeldt, dat volgens sommigen dit bosch het sacer nemus geweest zou zijn, waar Claudius Civilis de Bataven tot den opstand aanspoorde. renden magistraat of praetor gereserveerde kwartier in het Romeinsche kamp op den achtergrond en geldt prae torium als benaming voor iedere buiten Rome gelegen woning, hetzij voor een keizerlijke villa, hetzij voor de tijdelijke verblijfplaats van den stadhouder eener pro vincie op zijn ambtsreizen, hetzij voor een voor privaat gebruik bestemd landhuis i). Zoodoende zou ook aan een op order van Agrippina gestichte keizerlijke mansio gedacht kunnen worden, temeer, omdat deze keizerin bekend staat als stichtster van Colonia Agrippina, het tegenwoordige Keulen 2). Op dezelfde strook, waarop Voorschoten ligt, lag weleer nabij Veur het Schakenbosch. Volgens de over levering zou dit een heilig bosch van de Bataven zijn geweest. Inderdaad levert de naam eenigen grond voor deze onderstelling. De oude schrijfwijze van den naam in een oorkonde van 1310 luidt niet Schakenbosch maar „Scadenbosch”. Nog in de 16de eeuw vindt men dit bosch vermeld als „Schadekenbosch” 3). Het eerste lid van dien naam is het mnl. woord schade (scade), bij verklei ning schadeke, dat hetzelfde is als het met w-suffix ge vormde mnl. woord schaduwe, waarvan volgens Verwijs en Verdam de beteekenis is ons modern begrip schaduw en daarnaast die van schim, geestverschijning, spook-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 199