LUGDUNUM BATAVORUM 175 gestalte1). Wegens den bijvorm Schadekenbosch is o.i. een verklaring van den naam als schaduwgevend bosch te verwerpen en moet de oorspronkelijke beteekenis daarvan „spookbosch” zijn. Natuurlijk behoeft een spookbosch nog geen heilig bosch te zijn geweest, doch in alle geval is het opmerkelijk, dat dit bosch in het begin van de 14de eeuw, toen het bijgeloof nog welig tierde, aldus werd genoemd. Van het Schakenbosch is al lang niets meer over; alleen de naam van een uitspanning aan den weg van Voor schoten naar Veur herinnert er nog aan. Blijkens een kaart, in 1569 vervaardigd, besloeg het toen nog 48 morgen en strekte het zich uit van Vlietlust aan den straatweg tot aan de R.K. begraafplaats aan den Achter weg 2). In gemeld jaar kreeg de toenmalige eigenaar, de graaf van Ligne, van koning Philips II vergunning, om het bosch te rooien en de duinen, waarop het gelegen was, af te zanden en tot teelland in te richten 3). Het eenige, wat behouden bleef, was de plek van het om- x) Verwijs en Verdam, t.a.p., VII (1912), kol. 207-208 en 218. In het volksgeloof gold de menschelijke schaduw als het symbool van de ziel of van den beschermgeest. De in Middelnederlandsche teksten voorkomende „schadeboom” (zie aldaar, kol. 209; vgl. kol. 218) is waarschijnlijk hetzelfde als de Vardh&d de door den beschermgeest bewoonde boom op de hofsteden in Zweden en Dene marken. Zie Zeitschrift für Ethnologie III (1881), blz. 159. 2) H. v(an) R(ijn), Oudheden en gestichten van Delfland (1720), blz. 482. 3) A.R. archief Leenk. Holl., Witte Bonte Register enz., f. 46. In de acte staat te lezen, dat het bosch sterk verdorde „vuyt oir- zaecke, dat die eijgenaers van de omliggende hooge geestlanden dzelve dagelijxcs wel omtrent twee mans lengte affkarren ende tot hoeren landt brengen, waer deur tvoirs. bosch berchsgewijse op hem zeluen hooge blijuende leggen, alle zijn vochticheyt quyet werdt, ende bij consequentie die boomen heure natuerlijke groeysel bij faulte van watere verlyezen ende somtijds versteruen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 200