I I LUGDUNUM BATAVORUM 176 I streeks 1400 gestichte kapelletje, gewijd aan St. Agatha, de zoogenaamde „Veurkapel” met het daarbij behoorend kerkhof, weleer bekend als het St. Agatha-bergje, thans de R.K. begraafplaats aan den Achterweg t). Nabij het zooeven genoemde Schakenbosch werd in 1823 een kolom opgedolven met het volgende Latijnsche opschrift: Castiss [imi Dei habitaculo non nisi casta mente [adi] to. Deze merkwaardige vondst, welke door Westendorp in zijn in 1846 verschenen, doch weinig bekend overzicht van de Romeinsche oudheden in Noord-Nederland wordt vermeld 2), is vermoedelijk uit onbekendheid daarmede tot dusver doodgezwegen. Zij verdiende zeker een beter lot, want zij leert ons de aanwezigheid van een heiligdom aldaar in den Romeinschen tijd. Het opschrift, dat de waarschuwing bevat, om de woning van den bij uitstek reinen god met reinen geest te betreden, heeft blijkbaar gediend als tempelwet van dit heiligdom. Zuilen en stee nen met soortgelijke opschriften zijn ons helaas alleen Dat deze kapel de Voor- of Veurkapel genaamd was en dat de Veurkapel niet identiek was met de S.S. Maria en Raginfridis-kapel aan de Damstraat, gelijk G. C. Joosting en S. Muller Hz., Bronnen voor de geschiedenis der kerk, rechtspraak in het bisdom Utrecht II (1915), blz. 279, ten onrechte aannamen, blijkt behalve uit een oor konde van 1465, afgedrukt bij Van Rijn, t.a.p., blz. 481-482, uit de voorwaarden tot de verkooping van de kapel, „staende omtrent het Scaeckenbosch, genaamd Voorcapelle”, a° 1591, A.R. archief Gees telijk kantoor Delft, no. 611. Zie verder C. Stolk, Het Sint Aagte- Bergje onder Veur (Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem II, 1874, blz. 66-73). 2) N. Westendorp, Algemeen Overzigt der Rom. oudheden in de Noord-Nederlanden (Verhandelingen Pro excolendo jure patrio VI, Groningen, 1846), blz. 36, door ons aangevuld naar C.I.L. VI 30934, alwaar het gebod van „castus adito” vermeld wordt. Voor adire met den datief, zie Venantius Portunatus, Carmen 1, 13, 12, gecit. in Thes. L. Lat. I kol. 627, 7. Dr. F. Nuyens wees mij op deze plaats.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 201