LUGDUNUM BATAVORUM 177 12 x) Zie Th. Wachter, Reinheitsvorschrifte im griechischen Kult (1910), biz. 6-8, 10 noot 2; speciaal Cicero, de leg. II, 10: „caste jubet lex adire ad deos, animo videlicet in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis” en Plinius, Panegyricus Traiano Aug. 3: ,,qui delubris deorum puram castamque mentem intulerit”. 2) E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum (1910), biz. 224 en Cornutus, t.a.p., biz. 68, 15. Serv. Aen. I 329 zegt van Apollo: „nullum templum eius nisi purum ingredi debere". 3) A.R. oud-rechterlijk archief Veur A XII, 5, f. 114; A XII, 8, f. 118-119. Vgl. Gemeente-archief Leiden, Oude notarieele archieven, no. 1625, acte no. 99. De juiste ligging dank ik aan een mededeeling in 1936 van den waarnemend Gemeente-Secretaris te Veur en den Opzichter der Openbare Werken aldaar ten aanzien van het aan grenzend perceel, genaamd „De vijf hont”. Vgl. hieromtrent oud- rechterlijk archief Voorschoten A XIV, 3, f. 141-141 v°; 7, f. 93-94; 8, f. 2, en oud-recht. archief Veur A XII, 1, f. 170-171; 7, laatst ingeschreven acte; 8, f. 119 v° -121. uit Griekenland bekend, ofschoon de Romeinen het voor schrift, om een heiligdom met reinen geest te betreden, blijkens hun literaire bronnen evengoed huldigden1). Het vereischte van reinheid in den eeredienst, aanvanke lijk alleen in lichamelijken, doch in den postklassieken tijd ook in moreelen zin, gold in het bijzonder voor de veree- ring van Apollo, van wien wij weten, dat hij xa'&aQCordroq iïeós castissimus deus werd genoemd 2). Niet onmo gelijk hebben wij hier dus met een heiligdom van Apollo of van een met Apollo geïdentificeerde inheemsche god heid te doen. Tusschen den vroegeren Veurweg, thans de Prins Hendriklaan, en de grens van de gemeenten Leidschen- dam en Voorburg ligt achter het nieuwe gemeentehuis een stuk land, kadastraal bekend onder sectie B. no. 415, dat blijkens de transportregisters van de voormalige heerlijkheid Veur oudtijds ,,de Burgh” heette 3). Waar de naam Burgh” in deze streken als veldnaam voorkomt, is het aldus geheeten terrein in verscheidene gevallen de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 202