LUGDUNUM BATAVORUM 179 die eeuw ook reeds muil' en van Rijnland (1667), blz. van Leeuwen, Costumen enz. 1) Simon 28 v°. 2) Men heeft de Romeinsche nederzetting op Arentsburg onder Voorburg vroeger veelal met Forum Hadriani geïdentificeerd. Onzes inziens kan deze nederzetting Forum Hadriani niet zijn geweest, omdat dit station volgens de Peutingerkaart aan de Maas moet hebben gelegen, terwijl bovendien de op die kaart aangegeven afstanden een ligging bij Arentsburg uitsluiten. Zooals wij hierboven (zie blz. 161) hebben uiteengezet, waren de eenheden van de Maasroute geen Leugen, doch M.P. Voor den afstand van Ad Duodecimum naar het volgende station Grinnes, dat algemeen wordt gehouden voor het nabij Rossum gevonden Romeinsche castellum, is het getal ons slechts gedeeltelijk overgeleverd, aangezien de kaart hier een gat vertoont. De geheele afstand van dit traject kan derhalve op zijn hoogst V[IIII] M.P. hebben bedragen. De totale afstand Noviomago Grinnibus zou dus geweest kunnen zijn 18 9 M.P., hetgeen over eenkomt met den werkelijken afstand NijmegenRossum langs den Waaldijk. Wanneer men van Rossum het beloop van de Maas volgt, zooals deze vóór den St. Elizabethsvloed stroomde (zie G. Acker Stratingh, Aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands I, 1847, blz. 147-149; vgl. H. Hingman, De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandschen waard in 1421, 1885), d.w.z. langs Maasdam en Westmaas, of wel den door Van Rheineck Leyssius, De Zuid-Hol- Simon van Leeuwen werden in het begin van bij het afgraven van den bewusten heuvel en vroeger op dien heuvel verscheidene Romeinsche ten gevonden, ondermeer van de keizers Trajanus Antoninus 1 Zooals wij hierboven zagen, moet Lugdunum naar alle waarschijnlijkheid in de nabijheid van een alleenstaande hoogte en een centrum van eeredienst worden gezocht. Het door ons aan de hand van de Peutingerkaart inge stelde onderzoek heeft ons inderdaad op een dergelijk punt gebracht. Ongelukkigerwijze geeft die kaart niet den afstand aan tusschen Lugdunum en het eerste station van de Maasroute, het aan die rivier gelegen Forum Hadriani 2). Er is evenwel iets anders, dat als controle

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 204