ïl LUGDUNUM BATAVORUM 180 voor de juistheid van de door ons benaderde ligging van Lugdunum kan dienen, namelijk de Romeinsche mijlpaal, welke in het begin van de 16de eeuw bij Naaldwijk is gevonden. In zijn studie over den bewusten mijlpaal heeft Hui zinga gewezen op het verband met Lugdunum als mogelijk uitgangspunt der mijltelling en daarin een belangrijke aan wijzing gezien, om de ligging van die plaats te bepalen, waarbij door hem als een van de mogelijkheden reeds de omgeving van het Schakenbosch werd genoemd i). Ten onrechte wordt als vindplaats van dezen mijlpaal gemeen lijk Monster aangegeven, zulks in navolging van den oudheidvorscher Hadrianus Junius, volgens wien hij ge- landsche eilanden in den Romeinschen tijd en de zuidelijke route van de Peutingerkaart (Rotterdamsch Jaarboekje 1940, blz. 76-104) be schreven heerweg kiest, gaande door den Éiesbosch over Dordrecht naar het Kralingsche Veer, en men hierlangs de afstanden van de Maasroute der Peutingerkaart uitzet, komt Forum Hadriani bij Vlaar- dingen te liggen. Oude kronieken gewagen, dat bij Vlaardingen een in de Maas verdronken kasteel Slavenburch zou hebben gelegen. Zie Chronica de Trajecto in A. Matthaeus, Analecta medii aevi V (1738), blz. 310. Volgens het Oude Goutsche kronijcxken, uitgegeven door P. Scriverius (1663), blz. 2-3, alsmede volgens Die Chronijcke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt (1595), I. div., cap. 20; II div., cap. 15, zou dit kasteel met het oude Vlaardingen in de Maas zijn ondergegaan. Ondanks de legenden, die daarbij vermeld worden omtrent den volksstam der Slaven, die hier vóór de komst van de Romeinen gewoond zouden hebben, kan dit bericht een grond van waarheid bevatten. Men vergelijke in dit opzicht de in de Rijnstreken veelvuldig voorkomende benaming Hünenburg voor Romeinsche ves tingen, welke benaming met den volksstam der Hunnen nochtans niets te maken heeft. Zie F. Kaufmann, Hünen (Zeitschrift für deutsche Philologie XL, 1908, blz. 281 e.v.). 1) Huizinga, De Romeinsche mijlpaal te Monster (Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudheidkunde 4de reeks VII, 1909), blz. 383. Ook Huizinga nam aan, dat Lugdunum een voor-Romeinsche neder zetting was. Zie t.a.p., blz. 367 noot 4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 205