LUGDUNUM BATAVORUM 183 hoek van 90° maakt. Het het dorp Wateringen heette te komen 1Dit alles bevestigt het vermoeden, dat ge noemde mijlpaal betrekking had op het te Leidschendam bij het Burgland gelegen uitgangspunt van Maas- en Rijnweg, op de Peutingerkaart met den naam Lugdunum aangeduid 2). F. Kenner, Die archaologischen Funde aus römischer Zeit (Geschichte der Stadt Wien, herausg. vom Alterthumsvereine zu Wien I, 1897), blz. 95, wijst er op, dat blijkens de vondsten mijlpalen alleen bij belangrijke punten zooals grenzen, rivierovergangen, en wegvertakkingen werden opgesteld. Het uitvallen van het afstands- cijfer tusschen Forum Hadriani en Lugdunum op de Peutingerkaart kan allerminst als aanwijzing dienen, dat tusschen die plaatsen geen vaste verbinding bestond, zooals onlangs nog betoogd is in T.A.G. 2de serie LUI (1936), blz. 667. Dergelijke omissies komen op verschillende plaatsen voor, o.a. bij het traject RomeFidenae, het eerste station van de via Salaria, en bij het traject AriciaSubla- nuvioTres Tabernae van de meer bekende via Appia. 2) Indien men oude kaarten bestudeert van de streek tusschen Rijswijk en Naaldwijk, ziet men, hoe de bewoning zich feitelijk con centreert langs twee wegen. De eene weg is de weg van Rijswijk langs de Voorde's naar den driesprong ten Noorden van Wateringen, alwaar deze weg vroeger doodliep. Bij dezen driesprong begint de Lozerlaan, die volgens Pabon reeds in den Bataafschen tijd zou hebben bestaan (zie het verslag aangeh. op blz. 146, n. 1). Te Wate ringen heeft Holwerda de aanwezigheid van een Germaansche neder zetting uit de 2de eeuw n. Chr. vastgesteld (zie Oudh. kaart, blz. 61). De andere weg is de weg van Naaldwijk naar Honselersdijk, in het verlengde waarvan men de Meriëndijk heeft, die bij de boerderij, genaamd De Wilde Zee, plotseling een terrein tusschen genoemde boerderij en in de 14de eeuw de Poel (A.R. archief Leenk. Holl., Liber IIII Al brecht (inv. no. 50), f. 165-165 v°, alwaar de oude hof te Watering, thans de boerderij van dien naam, wordt aangeduid als liggende in den „poel te Wateringhe”). De naam wijst op een waterachtig gebied. Aan een dergelijk gebied ontleenen Poeldijk en de nabijgelegen Poelpolder hun naam. Het ontstaan van deze poelen is waarschijnlijk toe te schrijven aan een inbraak van de zee. Zooals Tesch (T.A.G. 2de serie XLIV, 1927, blz. 5) heeft uiteengezet, viel tusschen de 5de en de 9de eeuw n. Chr. door het breeder worden van het Nauw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 208