LUGDUNUM BATAVORUM 184 1 J I l van Calais het zuidwestelijk deel van ons land ten prooi aan de vernielde werking van de zee; het werd daardoor tot een telkens overstroomd eilandengebied. Noordelijk van Monster bleef het oude duinlandschap grootendeels intact; tusschen Naaldwijk en Monster brak de zee evenwel door en overstroomde het land. Van het door dringen van de zee getuigt nog de jonge zeeklei in het Westland tot dicht bij Den Haag (zie Geologische kaart van Nederland, blad s-Gravenhage)Ik acht het derhalve waarschijnlijk, dat de weg van den driesprong bij Wateringen naar Naaldwijk oorspronkelijk rechtuit heeft doorgeloopen tot aan de boerderij de Wilde Zee aan den Meriëndijk. Aldus krijgt men een weg, die als het ware een natuur lijke voortzetting vormt van den weg over den zandrug Voorschoten Rijswijk. x) Zoo lag de zuidpoort van de burgerlijke nederzetting Colonia Agrippina op 3,125 km afstand van een Romeinsche legerplaats, den zoogenaamden Alteburg bij Keulen, die ongeveer vijftig jaar vóór de stichting van Colonia Agrippina (verrezen ter plaatse van het oudere Ara Ubiorum) reeds was aangelegd en die later als vloot- station dienst deed. Zie Klinkenberg, Das römische Köln (Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz VI 2, Düsseldorf, 1906), blz. 363, 374-375. Ook bij Nijmegen was het zoo. Daar lag op den Hunerberg een Romeinsche legerplaats, terwijl de later door keizer Trajanus gestichte Romeinsche stad in de tegenwoordige benedenstad aan de Blijkens het daarbij geteekende vignet was Lugdunum hetzij een Romeinsche kolonie, hetzij een municipium, hetzij de geromaniseerde hoofdplaats van een civitas. Nu doet zich bij de als zoodanig op de Peutingerkaart aan gegeven plaatsen de omstandigheid voor, dat veelal op enkele kilometers afstand van de burgerlijke nederzetting, die het centrum van kolonie, municipium of civitas vorm de, een Romeinsche legerplaats lag. De aanwezigheid van die legerplaatsen schijnt zelfs meestal de aanleidende oorzaak te zijn geweest voor het ontstaan van de burger lijke nederzetting, welke als zuiver Romeinsche of wel geromaniseerde stad een oudere inheemsche nederzetting verving i). Iets dergelijks zou ook ten aanzien van ons Lugdunum kunnen zijn geschied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 209