HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 13 Huygens heeft hierbij, voorzoover het het princenpaar aan gaat althans, een buitengewoon belangrijke rol gespeeld. Van de princelijke collectie is veel verdwenen; de ver- deelingen der nalatenschappen van Frederik Hendrik eerst, later van Willem III hebben het geheel uiteen gedreven. Via de Brandenburgsche erfgenamen zijn er stukken in Berlijn, andere zijn vererfd naar Dessau; de in Friesland terechtgekomen stukken kwamen voor een deel later in Den Haag terug; er zijn enkele van in het Mauritshuis, o.a. princesseportretten door Van Rave- steijn. Een reeds aan Maurits ten geschenke gegeven Slag op de Zuiderzee door Cornelis van Wieringen kwam in 1928 in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, een groot schilderij van Bloemaert, eerst in de „galde- rije” bij de kamers van Amalia op het Binnenhof, later als schoorsteenstuk toegepast op Honselersdijk is nu in het Centraal Museum te Utrecht. In het Museum te Rennes hangt, waarschijnlijk sedert den Napoleontischen tijd, een stuk van Jan Mijtens: de huwelijksvoltrek king van princes Louise Henriette met den Grooten Keurvorst. Ik zeide zooeven, dat Huygens grooten invloed had bij de vorming van de princelijke collecties, zijn groote bewondering voor de Vlaamsche meesters, zijn voorkeur voor hun Hollandsche navolgers en voor de Utrecht- sche en Haarlemsche academici ziet men nog bevestigd in de Oranje-zaal op het Huis ten Bosch. Ook zijn eigen huis zal dit soort werken wel bevat hebben; het werd terzelfder tijd op het Plein gebouwd. Wij weten van dit deel der collectie echter weinig, wel van ander bezit: de groote Rembrandt, nu in Frankfort noemde ik reeds; een groot schoorsteenstuk: de Mariakerk uit Utrecht door Saenredam is nu in het Centraal Museum te Utrecht (bruikleen R. Museum); een ander schoorsteen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 21