LUGDUNUM BATAVORUM 185 Waal lag. Zie F. J. de Waele, Noviomagus Batavorum (1931), biz. 38 e.v. Vermoedelijk was Noviomagus de hoofdplaats van de civitas Batavorum, waarvan in een inscriptie (zie Byvanck, Excerpta II, no. 1330) melding wordt gemaakt. Vgl. aldaar no. 1332, waarin de herkomstaanduiding Ulpia Noviomagi Batavus. Bij Vindobona, het tegenwoordige Weenen, begon de Romeinsche stad 1,6 km van den zuidoosthoek van de legerplaats en eindigde ongeveer 1,4 km verder. Zie E. Nowotny, Römische Forschung in Oesterreich 1912-1924 (15. Bericht der Röm. Germ. Kommission, 1923-'24, blz. 150, noot 25). Vindobona was een municipium, zooals blijkt uit de inscriptie, ver meld in C.I.L. III 4557; vgl. Miller, Itin., kol. 421. Over den invloed van de legerplaatsen op het ontstaan van de burgelijke nederzet tingen zie M. Rostovtzeff, The social and economie history of the Roman Empire (1926), blz. 227. x) De oudste vermelding van dit terrein als „die Burgh” vond ik in een oorkonde uit 1372 (A.R. archief Nass. Dom., no. 6525, f. 348). Het wordt herhaaldelijk genoemd in het „Memorieboek” van den Heiligen Geest te Voorburg uit 1435, berustende in het archief der Ned. Herv. Kerk aldaar. Zie f. 4, 14 („2 hont land op ten Burch, belent aan de westeinde de Binckhorstlaen, ten zuydende Jan Vran- cke”), 16 v°, 25, 33 v’, 47 v°. Op f. 3 v’ is sprake van het „burcht- pat", dat van de Binkhorstlaan dwars over Arentsburg naar de Tolbrug liep. Dat het terrein de Burch zich inderdaad tot aan deze brug uitstrekte, blijkt o.a. uit een acte van 1624 in het oudrechterlijk archief van Voorburg A. XIII, 4, f. 120. 2) Zie H. J. Holtverda, Een Romeinsch vlootstation op Arents burg (1921), blz. 28. Op ongeveer 4 km afstand van het Burgland te Leid- schendam ligt onder Voorburg een terrein, weleer als ,,de Burgh” of Arentsburg bekend x). Holwerda heeft hier indertijd een Romeinsche legerplaats, bestemd voor een cohors quingenaria (d.i. 360 man voetvolk en 120 ruiters), opgegraven2). Reeds vroeger heeft de Voor- burgsche bodem talrijke Romeinsche oudheden opgele verd. Zoo is daar ondermeer een wijsteen aan den Lar vialis opgedolven, hetgeen de door ons onderstelde aan wezigheid van een Romeinschen weg op den zandrug

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 210