LUGDUNUM BATAVORUM 189 9de eeuw van ver- U Terwijl de mijlpaal zelf de letters A.M.A.E.C. vertoont (zie Byvanck, Excerpta II, no. 377), geeft Heda in zijn kroniek A.M.A.E.C. De bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht, dr. A. Hulshof, heeft in 1938 de onder hem berustende hss. van Heda’s kroniek (Nrs. 787, 790 - 793) voor mij willen nagaan, welke alle vijf de lezing der uitgave van 1643 geven. Dr. Hulshof acht het waarschijn lijk, dat Heda zich zelf bij het afschrijven heeft vergist, ofschoon de letter E ook ten gevolge van bijwerking in de 16de eeuw kan zijn ontstaan. Zie Byvanck, t.a.p. De 16de-eeuwsche verzamelaar Pighius geeft E. A.F. ware ook als A(urelio) F(elice) op te lossen. 2) Zie 15. Bericht der Röm. Germ. Kommission, blz. 169-170. Vgl. H. Aubin, Zur Uebergang von der Römerzeit zum Mittelalter auf deutschem Boden (Festschrift Schulte 1927), blz. 39. korting vormden voor de aanduiding van de plaats, waar de daarop aangegeven afstand betrekking op had, te lezen: A M(unicipio) Ae(lio) C(anninefatium) of A M(unicipio) A(elio) F(elice) C(anninefatium) i). De verheffing van Lugdunum tot een municipium, welke net als bij Atuaca-Tongeren de oude naam voor den volks naam deed wijken, zou in dat geval ten tijde van keizer Hadrianus 125 n. Chr.) moeten zijn geschied. Dat er van deze Romeinsche burgerlijke nederzetting tot nu toe zoo weinig sporen gevonden zijn, afgezien van de hierboven vermelde vondsten, behoeft geen verwon dering te baren, indien men bedenkt, dat veel van de oude bewoningsresten verloren is gegaan bij het afgraven van den duinrug en het in cultuur brengen van den grond in vroeger eeuwen. Daarbij komt, dat ten aanzien van verschillende in de nabijheid van Romeinsche legerplaat sen ontstane steden is vastgesteld, dat, vooral indien zij niet waren ommuurd, het bevolkingscentrum zich op den duur naar de door de Romeinen verlaten, versterkte castella verplaatste2). Het vinden van een groot aantal munten, geslagen te Dorestad in de 8ste en en andere uit den laten keizertijd, alsmede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 215