LUGDUNUM BATAVORUM 193 13 een tijd, dat de tegenwoordige duinen nog niet bestonden, welke eerst uit de 6de eeuw n. Chr. of nog later dateeren, kon men van zijn top vrijuit de zee ontwaren en tegelijk ver het moerassige achterland overzien. Toen in een recenter tijdperk de bedijking van dat achterland ter hand werd genomen en de waterschappen Rijnland en Delfland ontstonden, nam men den Elsberg als grens scheiding aan. Aan de vóór het einde van de 13de eeuw gevolgde afdamming van den Vliet daar ter plaatse dankt het tegenwoordige Leidschendam zijn naam. Ik hoop, dat nieuwe vondsten op de verschillende pun ten, welke in den loop van ons onderzoek ter sprake zijn gekomen, nog eens een nader licht zullen werpen en dat zulks tot de zoo zeer begeerde zekerheid ten aanzien van alle zijden van het hier behandelde vraagstuk zal mogen leiden 1 1) De studie, zooals zij thans verschijnt, is een nadere uitwerking van een tweetal lezingen, gehouden op 21 April 1936 voor de ver- eeniging „Die Haghe" over: „Een en ander omtrent de oudste neder zettingen in de kuststreek tusschen Rijn en Maas" en op 30 Mei 1936 tijdens het Derde Congres voor Nederlandsche Historici over: „De oudste cartografische gegevens aangaande de kuststreek tusschen Rijn en Maas (zie verslag van gemeld Congres in het Tijdschrift voor Geschiedenis LI, 1936, blz. 374-377)De bijgevoegde schetskaartjes zijn vervaardigd door den heer J. Brouwers, ambtenaar bij den Lim- burgschen Streekplannendienst, wiens bereidwillige medewerking hier dankbaar zij vermeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 219