1 I I HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 14 I I 1) Onlangs met de geheele collectie Favre in het bezit gekomen van het museum te Genève. stuk door Hanneman geschilderd met Huygens’ portret omgeven door die zijner vijf kinderen is nu in het Mau- ritshuis. Ook de andere schilderijen, waarvan wij iets weten zijn portretten: een uit 1627 door Thomas de Keyser geeft Huygens met zijn klerk; het is een der mooiste de Keysets en siert nu de National Gallery te Londen, een tweede, waarvoor Huygens op verzoek van Jan Lievens zat, is onlangs teruggevonden in het Museum van Douai, men kon het korten tijd in het Gemeente museum zien, waarvoor ik het in tijdelijk bruikleen ver worven had; een derde door Mierevelt kort voor diens dood gemaakt werd aan Hofwijck ten geschenke ge geven; een vierde uit Huygens' latere jaren door Net- scher hangt in het Rijksmuseum te Amsterdam. Indien dit niet Huygens gegolden had, dan zou ik aan portretten niet zooveel aandacht hebben gegeven, zij behooren niet tot de meer eigenlijke kunstverzameling en als wij ze bij andere Haagsche families dier dagen aantreffen, bewijst dat nog niet,dat deze collectionneurs waren. Misschien ware een uitzondering te maken voor den kunstzinnigen stadssecretaris Cornells van Veen, die zich door Ravesteijn liet afbeelden, met zijn klerk Sijbrand van Beesd, -schilder evengoed als zijn mees ter, welk schilderij teruggevonden is in de collectie ter, welk schilderij teruggevonden is in de collectie Favre te Genève (afb. 4)1). Misschien ook voor den schutters- officier Joris de Caullery, die zijn portret door Rembrandt liet schilderen reeds in 1632 (afb. 5). Ik vestig echter liever de aandacht op een echten ver zamelaar, wiens bezit in 1662 onder den hamer kwam. Het was een katholiek, Johan Chrisosthomus de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 22