HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 17 mer, de Gheijn, Rubens, Van Dijck, Callot, Caracci, Titiaan, Tempesta en tai van anderen zijn rijk vertegen woordigd, terwijl tenslotte eenige kunstboeken met ,,tey- ckeningen” van Breughel, Lucas, Heemskerk en „diverse meysters” werden aangetroffen. Laat men de mogelijkheid ruim open, dat de schilde rijen een te hoog aangeslagen naam droegen, dan nog zou de Backere door zijn prenten als een der belangrijke verzamelaars te boek kunnen staan. Hij is, ofschoon ook bezitter van eenig werk van tijdgenooten, vooral een bezitter van oude kunst, en als men de opbrengst van de veiling nagaat, wordt het vermoeden, dat hij goede qualiteit bezat, wel bevestigd: de behaalde prijzen zijn vrij hoog en bepaald aanzienlijk in vergelijking met de prijzen, welke in dezelfde dagen voor werk van levende meesters betaald werden. Zijn Dürer werd geschat - maar niet verkocht op 1500 gld; de grootste Lucas kostte 130 gld. één Pieter Aertsz 280 gld. (Toch zal dit een H. Drievuldigheid -wel een copie geweest zijn van het nu te Weenen aanwezige stuk). Ik stond bij dezen verzamelaar wat langer stil, omdat hij onder de burgers de eerste was, van wiens collectie wij nadere gegevens bezitten, een lange reeks van ande ren moet ik met slechts een korte vermelding voorbij gaan. Daar is bijvoorbeeld (de advocaat) Johan van Ton geren, wiens collectie in 1692 werd verkocht. Zijn be langstelling ging blijkbaar vooral uit naar de Italiani- santen en het hoofdwerk uit zijn verzameling was een „groote Kalkoven” van Pieter van Laer, die voor 500 gld verkocht werd. Het is waarschijnlijk het stuk uit de Amsterdamsche collectie Reynst in 1660 verkocht en thans in de particuliere collectie van den Vorst van 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 27