HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 21 Het was in 1689 nog in Amsterdam bij Fox, het bracht toen 150 gid. op. In den Cat. R. Mus. wordt wel de coll, de Jeude, maar niet die van Fox vermeld. van der Venne, nu in het Rijksmuseum; het stuk bracht toen nog 760 gid. op. Vergelijken wij met de collectie de Jeude, die van den deftigen Johan van Schuylenburg, die een half jaar later verkocht werd, dan treft ons dadelijk een verschil in smaak. Heeft Schuylenburg al een Rembrandt (de apostel Paulus, nu in de collectie Widener in Philadel phia), en blijkbaar ook voorkeur voor Dou, Netscher (zijn kaartspelers zijn nu in het Metropolitan Museum in New York) en voor Metsu (Coll. Rothschild te Frankfort) en Jan van Huysum (nu in het Rijksmu seum (910 gld.l)het zijn vooral de groote Italianen, Franschen, Vlamen: Veronese, Caracci, Bassano, Guido Reni, Poussin, Rubens, Van Dijck, die de zalen van zijn huis in de Nobelstraat met groote stukken hebben gevuld. Het Mauritshuis bezit uit zijn collectie de mooie keuken van Teniers, verder nog een doktersbezoek van Steen en een Vlucht uit Egypte van Ridder Adriaen van der Werff, door Schuylenburg van de dochter van Van der Werf voor 4000 gld. gekocht. Schuylenburg was medebeheerder van de nalatenschap van Willem JU; daardoor verwon dert het ons niet, dat hij het portret van diens moeder bezat, geschilderd door Van Dijck. Een geheel ander type dan de Hollandsche regent was de verzamelaar wiens roerende bezittingen op last van curatoren van zijn insolventen boedel in 1743 werden ver kocht: Francesco Lopes de Liz, eenmaal een der rijkste mannen van Den Haag, maar door zijn verkwistingen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 31