HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 27 de veiling der collectie: die Haghe, 1924. t) Zie over Metsu’s nu in de National Gallery en in het Louvre hangen. Aan die van Hendrik Verschuring, waarvan een Adriaen van de Velde en een Jan Steen in de Her mitage te vinden zijn, of waren. Uit bijna al deze collecties heeft de Prins weten te putten en het geheel, waarvan wij catalogi en beschrijvingen hebben, was zoowel door verscheidenheid als door qualiteit be langrijk. Twee mannen van wetenschap moet ik nog noemen; vooreerst de filosoof Frans Hemsterhuis, die zich als verzamelaar tot een speciaal gebied beperkte; hoe goed zijn inzicht en keuze waren, kunnen wij gelukkig nog hier constateeren, daar zijn prachtige collectie Romein- sche gemmen thans een der bijzondere schatten is van het Rijkspenningkabinet. De ander is Mr. Johan Meerman, die in zijn groote huis op den hoek van Princèssegracht en K. Voorhout een verzameling hand schriften en boeken had bijeen gebracht, zooals zelden een particulier bezat. Hij heeft de zeer kostbare collec tie aan de stad den Haag vermaakt, die evenwel het legaat van de hand wees, waarna de allerbelangrijkste handschriften op een reeks veilingen zijn verkocht; in Nederland bleef niets, dan wat een zijner erven, baron van Westreenen verwerven kon. Met diens eigen collec tie vormt dat althans weer Haagsch openbaar bezit in het Museum Meermanno Westreenianum. x) De lotgevallen der princelijke collecties om daartoe terug te keeren zijn in groote trekken bekend genoeg, wij vinden wat er na de stormen van de Revolutie en Franschen tijd van over is in de bovenzalen van het Mau- ritshuis terug en het is de kern geworden voor de ont wikkeling van dat meest Hollandsche onzer musea. Dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 39