HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 30 Gothische zaal. De veilingscatalogus beschrijft 192 oude en 162 moderne schilderijen, 342 oude en 28 moderne teekeningen en 30 beeldhouwwerken. Voor de veiling bestond enorme belangstelling, maar een groot gedeelte der kunstwerken behaalde de gestelde limiet niet en werd opgehouden. Dezelfde makelaars hebben toen 9 Sept. 1851 wederom een veiling gehouden, aangekondigd als een „tweede gedeelte”, welke wederom 192 oude, 200 moderne schil derijen, 64 teekeningen en grafische werken en 10 beeld houwwerken omvatte. Onder de schilderijen bevonden zich echter wederom tal van stukken van de eerste vei ling. Ook op deze veiling bleven verscheidene nummers onverkocht en de commissie tot afwikkeling van de nalatenschap, die nog jaren in het Paleis gevestigd bleef, heeft nog tot in 1858 toe van deze opgehouden stukken ondershands verkocht. Drie nog steeds niet verkochte stukken hangen nog in het Paleis, o.a. de groote Murillo, nr. 118 der eerste veiling, welke ook op onze Tentoon stelling van Oude Kunst te zien was met de twee andere: portretten van Karel V en Eleonora van Portugal. Het onverkocht blijven van betrekkelijk veel schilderijen vond zijn oorzaak niet alléén in de hooge limieten, maar ook in het feit, dat de verzameling niet in allen deele zóó superieur was als de roep ervan verkondigde. Er waren ernstige tegenvallers en de groote namen, die deze droe gen, maakten huiverig tegenover de toeschrijvingen der anderen. De Italiaansche meesters waren wel geflatteerd; onder de oude teekeningen vooral was veel kaf; de series van Raphael, Michel Angelo en da Vinci bijvoor beeld bevatten wel oude Italiaansche teekeningen, maar van minder belangrijke meesters. Intusschen moeten wij hieruit niet de gevolgtrekking maken, dat de collectie niet de moeite waard was. Zij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 42