HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 34 Goldsmith, waaruit het Mauritshuis later 12 stukken verwierf, waaronder het mooie officiertje van Duyster en vooral de Diana van Vermeer, Dan A. A. des Tombe, een man van groote liefde ook voor andere kunsten dan de schilderkunst. Ook van hem verwierf het Mauritshuis, als legaat, 7 belangrijke schilderijen, waarvan ik alléén het beroemde Meisjeskopje van Vermeer behoef te noemen om te doen beseffen hoe erkentelijk wij dezen collectioneur moeten zijn; eveneens een ander, dr. Blom Coster, die zes schilderijen aan het Mauritshuis ver maakte, en die ook enkele zeer mooie moderne schilde rijen bezat. De grootste verzameling was echter die van den heer Steengracht, in zijn groote huis aan den Langen Vijver berg ook ter bezichtiging gesteld, het eenige voorbeeld van een collectie in den trant als men ze in het buiten land kent. Vele oudere lezers hebben haar waarschijnlijk nog bezocht voor ze in 1913 te Parijs onder den hamer kwam en Nederland er althans eenige der schoonste parels uit wist te behouden. Naast Steengracht was een andere collectie, maar dan van moderne kunst in Den Haag publiek toegankelijk, veel méér een museum dan Steengracht: namelijk die van het echtpaar Mesdag in een grooten vleugel van hun huis aan de Laan van' Meerdervoort; in 1904 werd de collectie een rijksverzameling; ik behoef van haar rijk dom niets te zeggen, maar mag niet nalaten met nadruk haar beteekenis vast te stellen voor het opkomend ge slacht van kunstminnaars en vooral van schilders, die daar niet slechts konden kennis maken met de beste werken van de Haagsche school, maar ook met dat van de Fransche gelijktijdige meesters. Ik heb er mijn eerste bezoek gebracht als gymnasiast in 1894 vergezeld van een Delftschen tijdgenoot, die later

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 49