HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 36 woners en doordat een belangrijk deel van den rijkdom onzer landgenooten juist hier werd verteerd bij uitstek geweest is een stad van verzamelaars. Was het niet verwonderlijk te bemerken hoeveel beroemde en bekende kunstwerken hier in een verzameling een tijdelijke rust hebben gevonden? Wij zijn onder den indruk van verkoopingen en liqui daties na 1914 gaan gelooven, dat deze Haagsche kunst belangstelling ten einde liep. De tentoonstelling, die in 1936 was bijeen gebracht, leverde het bewijs, dat dit niet zoo is, dat nieuwe en belangrijke verzamelingen zijn ge vormd en vooral, dat de qualiteit van hetgeen hier te vinden is, niet steeds behoeft onder te doen voor die, welke wij in vorige eeuwen aanwezig zagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 51