HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 38 1) Het genoemde land komt in die oudste rekening tweemaal voor, de eerste keer onder posten van in 1316 ontvangen achterstal en daarbij vindt men de bedoelde toevoeging. Bij de tweede maal vermelding leze men achter den naam Symon Mouwe 2 Ib 10 sc. in plaats van 11 1b 10 sc., zooals in de uitgave van Hamaker staat. De namen Pieter Beyer (of van zijn weduwe) en Kerstans Spieghel (of later tot in 1351 toe van Jan Kerstand Spieghelsz.) zijn meestal verbonden met de Knoopstok en slechts eens met het Laven- diersterland. Dit kan wijzen op nauwe plaatselijke verbondenheid van de Knoopstok en het Lavendiersterland, zoo het geen onnauw keurigheid is. Doch sterker dan Dr. van Gelder zie ik overigens in de plaats in de rekening een aanwijzing van ligging bij de Knoopstok, dus in het westambacht van Den Haag. hoe dit zij, voor de ontwikkeling der bewoning in ’s Gra ven ambacht van der Haghe heeft het lavengiersterland niet heel veel te beduiden”. Zoo ik mij niet vergis, zijn er in geen enkele geschie denis van Den Haag zooveel woorden aan het Laven giersterland gewijd als in het zoo juist aangehaalde werk en wat Dr. van Gelder er over meedeelt, mag als een samenvatting van onze magere kennis over dit brokje Haagsch gebied gelden. Wanneer ik het er toch op waag het Lavengiersterland nog eens ten tooneele te voeren, dan geschiedt dat niet, omdat ik heel veel nieuws maar toch wel iets aan het bovenstaande weet toe te voe gen, doch in hoofdzaak om den aard van dit stukje land van een eenigszins andere zijde te belichten. In verband daarmee zal het nuttig zijn het relaas van Dr. van Gelder eerst met eenige nadere en uitvoeriger gegevens uit de bronnen aan te vullen. Van erfhuurders te spreken lijkt mij althans voor het jaar 1316 minder juist, want in die eerstbewaarde rent- meestersrekening staat op een van de twee plaatsen van vermelding van dit land: (landhuren) van de lavengier- ster land dat men verhuert bi jaerigher hure. x) Behalve

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 53