HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 40 I het uitmaakt. De reden dier verdwijning blijkt uit de stich tingsakte van de kapellerie op het Hof voor Gerrit van Wateringen. Tot de aan haar toegewezen landen be hoort ook een zeker land in de parochie van Den Haag, gemeenlijk geheeten het Lavengiersterland.x) Met en door deze toewijzing wordt dit land dus blijkbaar aan het toezicht en beheer van den rentmeester in Noord- holland onttrokken. De overeenstemming der jaartallen van toewijzing en van verdwijning uit de rentmeesters- rekeningen is voldoende bewijs, dat in beide gevallen het zelfde land in het spel is. Bij aanvaarding van dit bewijs is het overbodig naar de juiste parochiale grenzen van Den Haag in 1357 te vragen, omdat de rekeningen het Lavengiersterland een ligging binnen het ambacht van Den Haag toekennen. Met dezen overgang van het Lavengiersterland uit het domein naar het grondbezit van de ter nagedachte nis van Gerard van Wateringen gestichte kapellanie zou de kans geschapen zijn iets meer van dit land te weten te komen, ware het niet, dat het archief van de Hof kapel juist over deze kapellanie geen gegevens bevat. 2) Het is mij dan ook nog niet gelukt iets naders te vinden 1De Riemer I 185. 2) Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, Archief van Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage, 1914. Dit kapittel hield toezicht op alle priesters, die in de hofkapel diensten verrichtten, beheerde de goederen der in de hofkapel gevestigde vicarieën en bezat van de meeste ook het collatierecht. Zoodoende bevat het archief van het Kapittel een aantal stukken, afkomstig van of betrekking hebbende op die vicarieën. Van eenige kapellerieën, waaronder die ter nagedachtenis van den heer Gerard (of Gerrit) van der Wateringe, zijn geen stukken in het archief aanwezig en evenmin afschriften in het Cartularium (t.a.p. bl. 6 en 36). De collatie van genoemde Kapellerie was door graaf Albrecht aan het geslacht van Wateringen geschonken bij handvest van 1357, het jaar der stichting zelf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 55