HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 42 met erf behandelt, als titel „het waschhuis van den Hove”. Eenige regels verder staat de meededeeling, dat dit waschhuis van den Hove de plaats was waar de linnen kleederen en lakenen van de geestelijken van de Hofkapel gewasschen werden. Onderaan op bl. 101 heet het zelfde huis weer de Lavanderye van de Capelle van 't Hof. Het wil mij echter voorkomen, dat de gebruikte bronnen, wanneer zij de lavanderie van de hofkapel als de lavanderie van het Hof aanduiden, het met de juistheid der benaming bewust of onbewust zoo nauw niet namen. In bij- en opschriften, aan zekere stukken toegevoegd, vindt men zoo de lavanderie van den Hove genoemd, hoewel in de desbetreffende stukken zelf, waarin de puntjes op de i gezet werden en geen onduidelijkheid geduld werd, na drukkelijk van de lavanderie van de kapel van den Hove gesproken wordt. Getuige bijv, de acte van bijlage I, waar in een aan de acte toegevoegde aanteekening over de eedsaflegging van de nieuwe lavandierster vermeld wordt het officie van de lavandrie van dezen Hove, terwijl in de acte zelf, waarbij het officie verleend werd, de volle uitdrukking luidt: de dienst en het officie van de lavandrie van den ornemente van onze capelle gefondeert binnen onzen Hove alhier in Den Hage. Het opschrift boven de acte in het re gister houdt de kerk in het midden en spreekt van de lavendrie van den ornamente van den Hove, waarbij men, geleid door het woord ornament, gerechtigd is tot de gevolgtrekking, dat er kerkelijke sierkleeden en geen lijf- en huishoudgoed van de leekenbewoners van het Hof in het spel zijn. Het erf van de lavanderie van de hof kapel was voorheen een stuk domeingrond en als zoodanig zou men het kunnen betitelen als lavanderie van (het Hof, .maar het was niet giersterland zijn naam niet aan het verband, waarin het tot de nieuwe kapellerie kwam te staan, want het droeg dien naam op zijn minst reeds van 1316 af. Het zou trouwens weinig zin hebben er de lavanderie van de hofkapel onder te verstaan, want de overdracht daar van aan de kapellerie zou al een heel vreemde handel wijze zijn geweest. Van de lavanderie van het grafelijke hof, hetzij op het Binnenhof of bij de Spuipoort gelegen, kan, dunkt mij, om een overeenkomstige reden al even min sprake zijn. Als lavanderie met betrekking tot de hofkapel of tot de grafelijke huishouding kan dus m.i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 57