I I I I Het Bestuur: Dr. H. E. VAN GELDER, voorzitter. Jhr. Dr. D. P. M. GRASWINCKEL. Ie secretaris. Het Jaarboek komt ditmaal als gewoonlijk. Het brengt naar het Bestuur hoopt, weder stof die den leden belang stelling zal inboezemen. Die stof is hoofdzakelijk uit het verleden geput; den medewerkers onzen dank. Nu Dr. W. Moll, die sedert 1921 op zoo verdienste lijke wijze de redactie van ons Jaarboek heeft gevoerd, als redacteur is afgetreden, heeft het Bestuur gemeend voorloopig niet in deze vacature te moeten voorzien maar zelf de samenstelling van het Jaarboek op zich genomen. Gaarne brengt het daarbij allereerst bijzonderen dank aan den aftredenden redacteur, die niet minder dan 17 jaarboeken heeft verzorgd, méér dan een zijner voor gangers. De erkentelijkheid onzer Vereeniging komt hem ruimschoots toe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 6