HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 48 BIJLAGE I. Kaerlesaluyt van wegen ons beminder Heinrick van Beauuoir ende Marieken Alaerts dochter zyn huys- vrouwe is ons tegenwoirdelick verthoent geweest hoe onse lieue heer en grootvader die Roomsche Keyser ende wy by andere onse oepene brieuen in daten van den xviijen dach in Julio a° xvc negen ende om die redenen wille dair inne begrepen byzonder ouermits by sekere appoinctemente daer te voeren gemaect tusschen Anne Rouste ter eender ende die voorsz. Marieken Al- laertsdochter ter ander zijden der seiner Marieken ge- gonnen ende gegeuen hebben gehadt den dienst ende officie van den lauendrie van den ornamente van onser capelle gefondeert binnen onsen houe alhier in den Hage metter woenstede daertoe behoirende om die te anvaer- den ende daer af mitgaders van den rechten wedden ende veruallen daer toe staende te useeren ende gebruy- cken naer die doot ende afliuicheyt der voorsz. Anne Rouste ende daerenteynden der voorn. Marieken leuen lanck geduerende als by den voorsz. brieuen voorder blijcken mach ons biddende de voorn, thoenderen hen tot dese blijde incompst de voorsz. gifte te willen con- firmeeren ende vestigen ende hen hierop verleenen onse brieuen in behoirlicke vormen, soe eyst dat wij desen angesien hebbende die voorscr. gunst ende ghifte voor danckelick wy hebben de selue ghifft mitgaders al tin- houden van onsen anderen brieuen bouen geroert ge- confirmeert ende gevesticht confirmeeren ende vestigen mits desen onsen brieue ende indient noot zy hebben der voorsz. Marieken Allaertsdochter van nyeux ge- gonnen ende gegeuen gonnen ende geuen mits desen onsen voorsz. brieue de lauendrie ende woeninge voir- screuen mit hueren toebehoeren om die te anveerden hou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 63