4 zeegel hieran doen van den Hage den Junio int jaer duys ’t vijfhondert ende mijnen heer den gou- lauendrie van desen desen. Actum den xv Domeinen Holland A 7, f. 123vo, no. 119. den ende besitten ende vandien mitsgaders van den rechten wedden proffijten ende veruallen daer toe staen- de te useeren ende gebruycken naer die doet ende af- liuicheyt der voorsz. Anne Rouste ende dairenteynden der seluer Marieken leuen lanck geduerende behoude- lick ende wel verstaende dat die voorn, thoenderen ge houden sullen wesen der voorsz. Anne Rouste te onder houden tappoinctement bouen geroert nair zijne vormen ende inhouden ontbieden daeromme ende beuelen onsen lieuen ende getrouwen die gouuerneur stedehouder pre sident ende luyden van onsen raide in Hollandt dat den voorsz. dienst ende lauendrie geuallen zijnde als voorsz. is ende den behoirlicken eedt daer toe staende by hem- luyden ontfangen van den voorsz. Marieken Allaerts dochter zij ende alle andere onse rechteren justicien offi cieren dienaeren ende ondersaeten wien dit aengaen oft anroeren mach doen laten ende gedoogen de voorn. Marieken van der voorsz. lauendrie ende dienste mit- gaders van den rechten proffyten ende veruallen voir- screuen rustelick vredelick ende volcommelick genieten ende gebruycken cesseerende alle beletten ende weder- seggen ter contrarien Des toirconden hebben wij onsen hangen; gegeuen ten onsen huyse xxen dach van vijfthyene. Lipten rugge van den seluen staet noch gescreuen up huyden soe heeft Marieken Allaerts doch ter huysvrouw van Heinrick de Beauuoir hoeren behoir licken eedt gedaen in handen van uerneur generael van tofficie van houe gemencioneert int blanck van vijen dach in Nouembry a° xvc ende HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 64