1 HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 50 BIJLAGE II. l» 1 Gehoort bij syne Excie trapport van zeeckere requeste aen de zelue gepresenteert van wegen Vincent Hanne- man ootmoedelijck daer by versouckende ten eijnde Zyne Exc. des suppits huysvrouwe Elysabet Claesdr soude be- lieuen te confereren den dienst ende officie van de la- uanderie van de capelle van desen Houe mette bewoo- ninge ende tgebruyck van den huyse ende erue daer toe behoorende op den nederhouen alhier staende ende ge legen, mette wedden proffijten ende emolumenten van outs daer toe specterende, in sulcker vueghen als Cunera Hannemans tselue eertijts bij wijlen H.M. den Prince van Orangien Zijne Exc. Heer vader gegunt ende ge- confereert es geweest ende zij vuijt crachte van dien dese lauanderie tegenwoordich gebruyct ende geniet ge- considereert hebbende dat die papale diensten (Godt hebbe loff) ende het wassen van de choercleen aluen ende outhaercleen ende diergelijcke misgewaet nu ces- seren, ende ouersulcx die emolumenten weddens ende prouffyten van dien consequentelijck geaboleert ende te nyete zijn ende Zyn Exc. oock verstaet dat die mette voorn. Cunera Hannemans gecesseert hebben nochtans omme des supplts voorn, huysvrouwe daer inne te grati ficeren heeft Zijne Exc. den zelfden zijne huysvrouwe vergunt ende gegeuen vergunnen ende gheeft haer mits desen t’ gebruyck van den woonhuysinghe eertyts aen de voorsz. lauanderie behoort hebbende geduerende het leuen van den zelfden Elysabeth Claesdr. zijn huys vrouwe met sulcke conditiën nochtans dat de voorn. Hanneman ende zijne huysvrouwe mitsgaders Jan Aertsz. Lap ende zijn successeurs eijgenaers van thuys daer naest hun sullen hebben te reguleren nae de dispositie ende verclaringhe by de luyden van de Reeckeninghe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 65