i k S' alhier tusschen hen beijden gemaect nopende het ge- bruyck van t’ bleyckvelt erff en de putte daer oppe staende ordonnerende den secretaris van den Prouin- tialen Houe van Hollandt tot d’expeditie van dese ende gelycke gifte gestelt te depescheren behoorlijcke brieuen met insertie van den clausulen onder den grooten zegel zoo wanneer hij des versocht zal zijn, onder laste van dese ter camere van de Reeckeninghe te doen registre ren derogerende ende muterende hiermede alsulcke voorgaende acte als bij Zijne Exc, den iijen Marty 89 desen aengaende es gegeuen. Gedaen in Sgrauenhaeghe desen vien Maij anno xvc negen ende tachtich. Domeinen Holland A 12, f. 15 v°. HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAG AMBACHT 51

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 66